Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 14/09/2017
94/2017/NĐ-CP Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 10/08/2017
1357/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 49⁄2015⁄TT-BYT ngày 11⁄12⁄2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá 14/04/2016
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra,kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu 24/03/2015
19/2015/TT-BTC Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả 03/02/2015
2371/QĐ-TTg Quyết định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu 26/12/2014
Luật số: 70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt 26/11/2014
07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
30/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá 30/09/2014
02/2014/TT-BVHTTDL về việc quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 14/05/2014
45/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 16/04/2014
08/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 25/09/2013
47/2013/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 29/07/2013
77/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 17/07/2013
78/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
67/2013/NĐ-CP Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 27/06/2013
05/2013/TTLT-BYT-BCT Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 08/02/2013
21-CT/TW CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 21/12/2012
82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 06/12/2012
Luật số: 27/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 23/11/2012
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012
76/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tối cao 03/10/2012
31/2002/QĐ-TTg Quyết định về viện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng 26/07/2012
Luật số: 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/06/2012
21-KL/TW Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 25/05/2012
1620/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016 30/03/2012
Luật số: 03/2011/QH13 LUẬT TỐ CÁO 11/11/2011
Luật số:02/2011/QH13 Luật Khiếu Nại 11/11/2011
21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 12/05/2009
Số 34/2005/LPQT Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 21/02/2008
Luật số: 01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 04/08/2007
107/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH 22/09/2006
04-NQ/TW Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 21/08/2006
Luật số: 55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 29/11/2005