Giới thiệu chung

Từ một Xí nghiệp Liên Hiệp có 4 nhà máy sản xuất thuốc lá điếu và một số xí nghiệp nguyên liệu thuốc lá, ngày nay Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phát triển hoàn chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá khép kín từ sản xuất nguyên phụ liệu đến thuốc lá điếu, xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ thuốc lá và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất thực phẩm bánh kẹo, đồ uống. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã trở thành một trong những Tổng công ty lớn của Nhà nước, giữ vị trí số một trong ngành thuốc lá và có vị thế vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, đóng góp hết sức tích cực cho nền kinh tế quốc dân.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ thị phần nội tiêu trong những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2015 đến nay với thị phần hơn 55% năm 2015, 60% năm 2016 cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu đang tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, qua đó thể hiện vị trí hàng đầu, là mũi nhọn chiến lược phát triển toàn ngành, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong điều tiết vĩ mô của Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong chương trình giảm nghèo nhanh, phát triển bền vững, từ năm 2009 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, Tổng công ty đã và đang triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 02 huyện nghèo: huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận với kết quả đã được Nhà nước, các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương các tỉnh đánh giá cao, thu được những kết quả tốt mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nông thôn: Giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học… góp phần làm thay đổi đời sống và bộ mặt nông thôn mới ở các vùng kinh tế khó khăn.