Sơ đồ tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Công ty mẹ:

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm: 

1. Cơ quan Văn phòng Tổng công ty

  • Hội đồng thành viên
  • Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Tổng công ty, có chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về sự phát triển của Tổng công ty theo các nhiệm vụ Nhà nước giao.

Ông Hồ Lê Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng thành viên

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Nguyễn Chí Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên

Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc 

Ban Tổng Giám đốc là cơ quan điều hành trực tiếp các hoạt động của Tổng công ty, có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Nhà nước và Hội đồng Thành viên giao. Ban Tổng Giám đốc của Tổng công ty gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Ban Tổng giám đốc

Ông Bùi Nhật Tiến - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nhâm Minh Thuận - Phó Tổng Giám đốc

Ông Hà Quang Hòa - Phó Tổng Giám đốc

Ông Châu Tuấn - Phó Tổng giám đốc

Bộ máy giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty bao gồm các phòng ban nghiệp vụ thuộc Cơ quan Văn phòng Tổng công ty như: Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Thị trường, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Đối ngoại, Phòng Đầu tư, Phòng Nghiên cứu Phát triển, Phòng Pháp chế, Văn phòng và Văn phòng HĐTV và Ban kiểm soát nội bộ.

2. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong Công ty mẹ:

* Công ty Thương mại thuốc lá:

Là đơn vị phụ thuộc nằm trong Công ty mẹ, chuyên kinh doanh, phân phối tiêu thụ thuốc lá bao và một số hàng hóa thực phẩm khác như nước uống tinh khiết, hàng may mặc v.v…

* Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá:

Là đơn vị phụ thuộc nằm trong Công ty mẹ, chuyên xuất nhập khẩu thuốc lá điếu, thuốc lá lá, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị vật tư sản xuất thuốc lá, hàng tiêu dùng và một số ngành nghề khác.

* Công ty Thương mại Miền Nam:

Là đơn vị phụ thuộc nằm trong Công ty mẹ, chuyên kinh doanh, phân phối tiêu thụ thuốc lá bao và một số hàng hóa thực phẩm khác như nước uống tinh khiết, hàng may mặc v.v…

* Trung tâm Đào tạo VINATABA

Thành lập năm 2008, Trung tâm đào tạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình huấn luyện, đào tạo về: Phối chế nguyên liệu, Giám sát bán hàng, Nghề nhân sự, cách Thiết lập báo cáo kế toán hợp nhất, huấn luyện Công tác an toàn lao động & vệ sinh lao động... giúp tăng cường kiến thức về mọi mặt cho cán bộ CNV, người lao động trong toàn Tổng công ty