Văn bản pháp lý

Số hiệu : 01/2007/QH12
Tên văn bản: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 04/08/2007
Tệp đính kèm