Văn bản pháp lý

Số hiệu : 82/NQ-CP
Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2012
Tệp đính kèm