Văn bản pháp lý

Số hiệu : 107/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2006
Tệp đính kèm