Văn bản pháp lý

Số hiệu : 21-KL/TW
Tên văn bản: Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: BCH Trung ương
Người ký: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 25/05/2012
Tệp đính kèm