Văn bản pháp lý

Số hiệu : 04-NQ/TW
Tên văn bản: Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Loại văn bản: VBPL Phòng chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: BCH Trung ương
Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 21/08/2006
Tệp đính kèm