Văn bản pháp lý

Số hiệu : 59/2018/TT-BTC
Tên văn bản: THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 219⁄2015⁄TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 06/07/2018
Tệp đính kèm