Văn bản pháp lý

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
121/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49⁄2013⁄NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG 13/09/2018
119/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 12/09/2018
32/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91⁄2015⁄NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 03/08/2018
59/2018/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 219⁄2015⁄TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 06/07/2018
06/VBHN-VPQH LUẬT ĐẦU TƯ 29/06/2018
41/2018/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 04/05/2018
40/2018/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 04/05/2018
22/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2009 VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 23/02/2018
07/2018/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CỔ PHẦN HÓA QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 126⁄2017⁄NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 08/01/2018
06/2017/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU, BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 05/12/2017
126/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 16/11/2017
106/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 14/09/2017
94/2017/NĐ-CP Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 10/08/2017
43/2017/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA 14/04/2017
16/2016/TT-BKHĐT THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN, HỒ SƠ MỜI THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 16/12/2016
1357/QĐ-BYT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 49⁄2015⁄TT-BYT ngày 11⁄12⁄2015 quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá 14/04/2016
61/2016/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ KHOẢN LỢI NHUẬN, CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP 11/04/2016
219/2015/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 91⁄2015⁄NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 31/12/2015
59/2015/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 29/12/2015
23/2015/TT-BKHĐT Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015
19/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 27/11/2015
91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 24/11/2015
124/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 185⁄2013⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 19/11/2015
118/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 12/11/2015
115/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 11/11/2015
10/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 26/10/2015
106/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC GIỮ CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ 23/10/2015
94/2015/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136⁄2007⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân việt nam. 16/10/2015
159/2015/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 15/10/2015
91/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP 13/10/2015
81/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 18/09/2015
04/CT-BCT Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra,kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu 24/03/2015
30/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 17/03/2015
12/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ 12/02/2015
12/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ 12/02/2015
19/2015/TT-BTC Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả 03/02/2015
05/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 12/01/2015
2371/QĐ-TTg Quyết định về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu 26/12/2014
14/VBHN-VPQH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 11/12/2014
Luật số: 70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt 26/11/2014
69/2014/QH13 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 26/11/2014
68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 2014 26/11/2014
58/2014/QH13 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 20/11/2014
07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
151/2014/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91⁄2014⁄NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ 10/10/2014
91/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ 01/10/2014
30/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá 30/09/2014
47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam 16/06/2014
02/2014/TT-BVHTTDL về việc quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 14/05/2014
45/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 16/04/2014
38/2014/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89⁄2013⁄NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 28/03/2014
Luật số: 04/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51⁄2010⁄NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ 17/01/2014
91/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ 10/01/2014
218/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 26/12/2013
19/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 18/12/2013
43/2013/QH13 LUẬT ĐẤU THẦU 26/11/2013
177/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá 14/11/2013
181/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢNG CÁO 14/11/2013
08/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
21/2013/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 25/09/2013
111/2013/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65⁄2013⁄NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 15/08/2013
89/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá 06/08/2013
47/2013/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập, phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá 29/07/2013
77/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 17/07/2013
78/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
67/2013/NĐ-CP Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 27/06/2013
05/2013/TTLT-BYT-BCT Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 08/02/2013
21-CT/TW CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 21/12/2012
82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 06/12/2012
27/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 23/11/2012
26/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 22/11/2012
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012
76/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tối cao 03/10/2012
31/2002/QĐ-TTg Quyết định về viện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng 26/07/2012
16/2012/QH13 LUẬT QUẢNG CÁO 21/06/2012
11/2012/QH13 Luật Giá 20/06/2012
Luật số: 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/06/2012
10/2012/QH13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 18/06/2012
21-KL/TW Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 25/05/2012
1620/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016 30/03/2012
Luật số: 03/2011/QH13 LUẬT TỐ CÁO 11/11/2011
Luật số:02/2011/QH13 Luật Khiếu Nại 11/11/2011
21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 12/05/2009
Số 34/2005/LPQT Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 21/02/2008
01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 04/08/2007
107/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH 22/09/2006
04-NQ/TW Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 21/08/2006
55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 29/11/2005
36/2005/QH11 LUẬT THƯƠNG MẠI 14/06/2005