Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
08/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
78/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
21-CT/TW CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 21/12/2012
82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 06/12/2012
27/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 23/11/2012
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012
76/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tối cao 03/10/2012
31/2002/QĐ-TTg Quyết định về viện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng 26/07/2012
21-KL/TW Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 25/05/2012
1620/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016 30/03/2012
Luật số:02/2011/QH13 Luật Khiếu Nại 11/11/2011
Luật số: 03/2011/QH13 LUẬT TỐ CÁO 11/11/2011
21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 12/05/2009
01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 04/08/2007
107/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH 22/09/2006
04-NQ/TW Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 21/08/2006
55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 29/11/2005