Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
74 /QĐ-TLVN Quyết định về việc miễn nhiệm, điều chỉnh chức danh và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 11/03/2021
19 /TLVN-PCTN Về việc triển khai nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng 26/02/2021
78 /TLVN-KTKS Về việc kết quả thực hiện công tác PCTN và chỉ thị số 44⁄CT ngày 21⁄12⁄2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 19/02/2021
73 /TLVN-KTKS Về việc triển khai thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44⁄CT ngày 21⁄12⁄2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 09/02/2021
61b /TLVN-TCNS Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN à thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng Tết Nguyên đán Kỳ Hợi 02/02/2021
78 -CV/ĐUTLVN Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng 2021 12/01/2021
12 /TLVN-KTKS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 11/01/2021
454 /QĐ-TLVN Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 10/12/2020
1834 -CV/ĐUTCT Về việc thực hiện Chỉ thị 27-CT⁄TW của Bộ Chính trị 08/05/2020
02 /TB-PCTN Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. 13/02/2020
47 /QĐ-TLVN Về việc điều chỉnh thanh viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 12/02/2020
40 /TLVN-KTKS Về việc kết quả thực hiện Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng Tết Nguyên đán Canh tý 03/02/2020
31 /TLVN-KTKS Về việc thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng Tết Nguyên đán Canh Tý 21/01/2020
05 /TLVN-KTKS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 07/01/2020
1592 - CV/ĐUTCT Triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng 2018 và chỉ thị số 10⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 23/11/2019
1592 -CV/ĐUTCT Triển khai thi hành Luật PCTN 2018 và Chỉ thị số 10⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 23/11/2019
443 /QĐ-TLVN Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 21/10/2019
1513 - CV/ĐUTCT Kiện toàn bộ máy, hoạt động Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng. 18/09/2019
1401 - CV/ĐUTCT Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung Ương về phòng chống tham nhũng. 16/07/2019
157 /QĐ-TLVN Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống tiêu cực, tham nhũng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 05/04/2019
1231-CV/ĐUTCT Triển khai công tác phòng chống tham nhũng 21/03/2019
122 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 15/03/2019
75 /TLVN-TCNS Về việc báo cáo việc triển khai các giải pháp PCTN và thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà. 13/02/2019
1013 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 30/11/2018
1013 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 29/11/2018
36/2018/QH14 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 20/11/2018
573 /TLVN-TCNS Về việc thực hiện Chỉ thị số 04⁄CT-BCT ngày 21⁄5⁄2018 của Bộ Công Thương 28/06/2018
164 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 12/03/2018
79 /TLVN-TCNS Về việc nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 02/02/2018
723 /TLVN-TCNS Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 15/08/2017
26 /TLVN-TCNS Về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 19/01/2017
913 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 24/11/2016
112 /TLVN-TCNS Về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016 05/02/2016
90 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 29/01/2016
1059 /TLVN-TCNS Về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 27/11/2015
917 /TLVN-TCNS Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng 06/10/2015
114 /TLVN-TCNS Về việc báo cáo việc tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015 04/02/2015
106 /TLVN-TCNS Về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 02/02/2015
07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
08/2013/TT-TTCP THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 31/10/2013
78/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về minh bạch tài sản, thu nhập 17/07/2013
21-CT/TW CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 21/12/2012
82/NQ-CP NGHỊ QUYẾT Về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL⁄TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016 06/12/2012
27/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 23/11/2012
75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 03/10/2012
76/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tối cao 03/10/2012
31/2002/QĐ-TTg Quyết định về viện ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng 26/07/2012
21-KL/TW Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 25/05/2012
1620/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công Thương từ năm 2012 đến năm 2016 30/03/2012
Luật số:02/2011/QH13 Luật Khiếu Nại 11/11/2011
Luật số: 03/2011/QH13 LUẬT TỐ CÁO 11/11/2011
21/NQ-CP NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 12/05/2009
01/2007/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 04/08/2007
107/2006/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH 22/09/2006
04-NQ/TW Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 21/08/2006
55/2005/QH11 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 29/11/2005