Văn bản

Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
06/VBHN-VPQH LUẬT ĐẦU TƯ 29/06/2018
91/2015/QH13 BỘ LUẬT DÂN SỰ 24/11/2015
14/VBHN-VPQH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 11/12/2014
Luật số: 70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt 26/11/2014
69/2014/QH13 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 26/11/2014
68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp 2014 26/11/2014
58/2014/QH13 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 20/11/2014
47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam 16/06/2014
19/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 18/12/2013
43/2013/QH13 LUẬT ĐẤU THẦU 26/11/2013
26/2012/QH13 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 22/11/2012
16/2012/QH13 LUẬT QUẢNG CÁO 21/06/2012
11/2012/QH13 Luật Giá 20/06/2012
Luật số: 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/06/2012
10/2012/QH13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 18/06/2012
36/2005/QH11 LUẬT THƯƠNG MẠI 14/06/2005