Tin hoạt động

Nâng mức kinh phí hỗ trợ công tác bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả lên 3.500đ⁄bao

09/02/2015

Ngày 3⁄2⁄2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19⁄2015⁄TT-BTC hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, theo đó nâng mức hỗ trợ kinh phí cho công tác bắt giữ và tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả từ 1.100 đ⁄bao lên 3.500đ⁄bao 20 điếu, không phân biệt giá các loại thuốc. Điều này sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống b

Theo đó, Thông tư quy định về nguyên tắc huy động kinh phí đóng góp Quỹ phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (sau đây gọi là Quỹ), cụ thể: Tổng mức đóng góp Quỹ hàng năm được xác định bằng số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế hoạch (x) nhân với mức hỗ trợ theo quy định; Mức đóng góp vào Quỹ của mỗi doanh nghiệp phải được công khai, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi đóng góp cao hơn mức chung; Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho các khoản chi sau: Chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; Chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc giavà Ban chỉ đạo 389 các địa phương trong công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả, bao gồm các khoản sau: Chi hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

Mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí theo quy định từ Quỹ là 3.000 đồng/bao 20 điếu, không phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp).Hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 20 điếu cho chi phí tiêu huỷ thuốc lá lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ. Trong mức hỗ trợ 3.000 đồng/bao 20 điếu cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ theo quy định, trích 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 210 đồng/bao 20 điếu (7%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ và 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Số tiền hỗ trợ còn lại dùng để hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội chịu trách nhiệm về việc huy động, quản lý, sử dụng Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các số liệu do Hiệp hội thông báo. Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bắt giữ mà lực lượng trực tiếp đã được tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ nhưng chưa tiến hành tiêu hủy, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm đề nghị cơ quan bắt giữ, xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả sớm tiến hành tiêu hủy. Trường hợp không có thuốc lá để tiêu hủy, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thu hồi kinh phí đã tạm ứng hỗ trợ và thông báo cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia biết và xử lý. Định kỳ hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam báo cáo tình hình huy động, quản lý và sử dụng Quỹ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2015.