Tin hoạt động

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng.

19/01/2015

Ngày 16⁄1⁄2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 166⁄QĐ-Ttg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt nam giai đoạn 2012-2015.

Theo đó mục tiêu tổng quát là:

- Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty đối với ngành thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá
- Xây dựng thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới.
- Nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững của Tổng công ty
- Cũng theo Đề án tái cơ cấu, ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là sản xuất kinh doanh thuốc lá. Bên cạnh đó, Tổng công ty được kinh doanh các ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm; ngành nghề kinh doanh khác do Bộ Công Thương quyết định
Để có đủ nguồn vốn cần thiết đáp ứng cho mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty đã đề xuất điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ đến hết năm 2016 là 7.163.624.443.631 đồng .

Căn cứ vào Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 71, ngày 19/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 85/TTg-KTTH phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng