Tin hoạt động

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai Ngày pháp luật năm 2013

09/11/2013

Thực hiện Điều 8, điều 18 Luật Phố biến giáo dục pháp luật số 14⁄2012⁄QH13 và Quyết định số 7491 ⁄QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương v⁄v ban hành KH triển khai ngày Pháp luật; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai Ngày pháp luật trong Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và các công ty con, đơn vị trực thuộc với mục đích nâng cao ý thức tôn trọng, xây dựng và bảo vệ pháp luật của từng cán bộ nhân viên trong Tổng công ty.

Chủ đề của ngày pháp luật năm nay là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Trong thời gian triển khai thực hiện Ngày pháp luật từ 04 đến 10/11/2013, lấy ngày 09/11 là ngày trọng điểm theo quy định của Luật; Cơ quan Văn phòng Tổng công ty và các công ty thành viên lựa chọn một trong các khẩu hiệu như:

-         “Cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

-         “Cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

-         “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;

-         “Thực hiện pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

-         “Cán bộ công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;

-         “Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nghiêm túc thực hiện đầy đủ Luật phòng, chống tác hại thuốc lá”.

Hưởng ứng Ngày pháp luật, Tổng công ty phát động phong trào rộng rãi và triển khai đến các công ty thành viên, nhưng cũng linh hoạt tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị mà lựa chọn hình thức, nội dung triển khai phù hợp trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả mà vẫn nâng cao ý thức được cán bộ nhân viên, nhằm hiểu rõ ý nghĩa của Ngày pháp luật.

Tại Cơ quan Văn phòng TCT, hình thức triển khai  được phố biến qua email, đăng bản tin Ngày pháp luật trên Bản tin Vinataba và Website Vinataba của Tổng công ty với các nội dung: Treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền Ngày pháp luật tại Văn phòng đại diện TCT; Tham gia lễ công bố Ngày pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức…

Tại các công ty con, ngoài việc tuyên truyền qua các cuộc họp: giao ban, công đoàn, đoàn thanh niên; treo băng rôn, đăng tin tức trên trang web của Công ty, đặc biệt Công ty Cổ phần Ngân Sơn đã tổ chức riêng một buổi Hội thảo về Ngày pháp luật phổ biến nội dung một số Luật mới, điều lệ sửa đổi bổ bung và Nội quy lao động của Công ty; Công ty Thuốc lá Cửu Long, Công ty Thương Mại Miền Nam đã cử cán bộ tham gia Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật do cơ quan ban ngành địa phương tổ chức. 

Các hoạt động trên đã giúp tuyên truyền đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành thuốc lá và các Nghị định, thông tư hướng dẫn, các văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành, qua đó ý thức tìm hiểu, tôn trọng và bảo vệ pháp luật của cán bộ nhân viên trong toàn Tổng công ty được nâng cao…

Không chỉ riêng Ngày pháp luật (09/11) theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, với phương châm “Mỗi ngày đều là ngày pháp luật” việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Tổng công ty luôn cần thiết và thường xuyên nhằm xây dựng và giữ vững tinh thần làm việc và thực hiện theo pháp luật của mỗi người lao động trong Tổng công ty Thuốc lá VN.