Tin hoạt động

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ II

05/08/2015

Đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến là một trong những nội dung quan trọng mà Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ I (giai đoạn 2005 – 2010) đã đề ra. Và trong giai đoạn 2010 – 2015, công tác thi đua, khen thưởng Tổng công ty (TCT) đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển bền vững của TCT.

Vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phong trào thi đua

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua khen thưởng (TĐKT), đòi hỏi phải có sự thống nhất và ủng hộ nhiệt tình của toàn thể CBCNVLĐ các đơn vị, bởi vậy chỉ có sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền mới có thể thực hiện thành công. Và ngay từ khi có chủ trương của Đảng về việc phát động các phong trào thi đua, Đảng ủy, chính quyền TCT đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc toàn TCT và các đơn vị thành viên tích cực thực hiện tốt các phong trào. Đầu tiên là xây dựng hệ thống văn bản, bởi đây là cơ sở quan trọng nhất để các đơn vị thực hiện, nên trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chính quyền thường xuyên quán triệt đến toàn thể CBCNVLĐ của TCT và các đơn vị thành viên triển khai đồng bộ chủ trương của Đảng và các cơ quan chức năng như Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ; các chỉ thị, kết luận của Bộ công Thương... Với sự tích cực đó, 100% chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn; 100% các đơn vị trong TCT đã có quy chế và thành lập Hội đồng TĐKT, đến nay hoạt động khá hiệu quả, không xảy ra khiếu nại trong quá trình tổ chức thực hiện. Tháng 12/2014, Hội đồng sáng kiến của TCT đã được thành lập và bước đầu xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động để triển khai công tác trong năm 2015.

Về việc xây dựng các phong trào thì bên cạnh các phong trào do TCT và các đơn vị thành viên tự xây dựng, còn có các phong trào của Trung ương phát động. Do những phong trào này đòi hỏi tính quy mô lớn, cần sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn như Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề cho lao động nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững... Và thực tế, Đảng ủy, chính quyền TCT cũng luôn tích cực chủ động thực hiện. Việc chủ động này được TCT thể hiện bằng các chương trình như đầu tư vào vùng trồng nguyên liệu thuốc lá tại 19 tỉnh trên cả nước; kết hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bởi vậy đã giúp đời sống người dân vùng chuyên canh thuốc lá được nâng lên rõ rệt, cập nhật được nhiều kiến thức về khoa học kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới. Cho đến nay, TCT hỗ trợ phát triển nông thôn mới cho riêng 2 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tổng số tiền là 37 tỷ đồng. Hiện các chương trình khác do Trung ương phát động cũng đã được Đảng ủy, chính quyền TCT chỉ đạo toàn đơn vị tích cực thực hiện có hiệu quả, và qua những lần sơ kết, được đánh giá là triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được CBCNVLĐ đón nhận và hưởng ứng tích cực.

3 khâu đột phá thực hiện các phong trào

Một trong những nét nổi bật trong việc thực hiện các phong trào thi đua là TCT và Công đoàn TCT đã phối hợp phát động phong trào thực hiện 3 khâu đột phá với khẩu hiệu “Đoàn kết, đồng thuận – Đột phá thành công – Vì người tiêu dùng – Vươn tầm quốc tế”. Với khâu đột phá này, nhiều phong trào thi đua đã được khởi xướng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể CBCNVLĐ. Sự lan tỏa của các phong trào này đã tạo nên một làn sóng, một trào lưu thi đua sôi nổi giữa các đơn vị thuộc TCT, giữa các bộ phận trong từng đơn vị như Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động; Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”... Trong quá trình thực hiện, các phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng đơn vị.

Năm 2014, TCT phải đối mặt với hàng loạt những thử thách vô cùng khắc nghiệt, khi cùng lúc phải chịu ảnh hưởng của biến động chính trị làm giảm nguồn xuất khẩu, nhà nước tăng cường kiểm soát đối với ngành Thuốc lá, tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng.... nhưng do các phong trào thi đua có hiệu quả nên vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan. Đồng thời, Lãnh đạo và toàn thể CBCNVLĐ trong TCT vẫn đặt quyết tâm cao độ để giữ vững ổn định tình hình sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược như thực hiện tái cơ cấu TCT, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, tăng cường công tác đầu tư phát triển sản phẩm; triển khai tích cực công tác thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Để thúc đẩy sự quyết tâm của các CBCNVLĐ thì một trong những điều quan trọng là phải tạo ra sự công bằng, sự động viên khích lệ kịp thời. Bởi vậy, nhiều quy trình, nhiều việc làm đã được TCT tiến hành rất cẩn thận, khách quan, hợp lý như trong việc thực hiện quy chế TĐKT, công tác thẩm định hồ sơ luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác kịp thời có quy định, hướng dẫn cụ thể với người lao động trực tiếp, có tỉ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT;

            Trên cơ sở hệ thống quản lý thông tin về TĐKT, hàng năm TCT ty xác định kế hoạch bồi dưỡng đối với CBCNVLĐ đã đạt nhiều thành tích và có khả năng đạt thành tích cao trong năm để bồi dưỡng, tạo động lực trong công việc làm bước đệm đạt thành tích cao và trở thành điển hình tiên tiến.          Từ cách làm đó, đến nay các cá nhân, tập thể được các hình thức khen thưởng, các danh hiệu cấp nhà nước đều là các cá nhân, tập thể có thành tích xuất xắc và điển hình tiên tiến nhiều năm liền. Đối với những cá nhân, tập thể đạt thành tích cao, TCT luôn tổ chức trao tặng trang trọng và thông báo, khen thưởng bằng hiện vật, tiền mặt theo quy chế TĐKT của TCT. Tại đơn vị những điển hình tiên tiến luôn được lãnh đạo đơn vị coi là hạt nhân để triển khai các phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của TCT hiện nay, việc tổ chức, triển khai nhân rộng các điển hình tiên tiến rất được quan tâm và thực hiện tốt.

Bên cạnh những nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua thì việc trong quá trình thực hiện các phong trào còn có những hạn chế nhất định, làm giảm hiệu quả của các phong trào. Cụ thể: Một số đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, chưa thực sự lấy thi đua làm đòn bẩy để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chậm đổi mới về nội dung và hình thức. Trong công tác thi đua khen thưởng chỉ coi trọng công tác khen thưởng và chưa thật sự chú ý đến phong trào thi đua và mô hình thi đua; Công tác khen thưởng cấp cao phần lớn dành cho các cấp lãnh đạo hoặc cán bộ gián tiếp, còn đối với công nhân, lao động trực tiếp sản xuất được khen thưởng hàng năm hạn chế; Việc nuôi dưỡng nhân tố mới và nhân rộng gương điển hình tiên tiến còn nhiều hạn chế ở mặt tổng kết, học tập, nhân rộng và nâng cao; Một số đơn vị chưa thành lập hội đồng sáng kiến trong đơn vị theo quy định, bên cạnh đó phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động đã được phát động nhưng chưa rộng rãi và thiếu chiều sâu đã thực sự làm hạn chế đến sự sáng tạo, sáng kiến trong công nhân viên chức lao động của đơn vị.

Sau 5 năm tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, thực tế cho thấy đã có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển của TCT và các đơn vị thành viên, đặc biệt là thể hiện rõ những giá trị lớn trong giai đoạn đơn vị khó khăn. Có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua chính là “linh hồn” thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say của các CBCNVLĐ. Bởi vậy việc phát huy và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các phong trào là điều luôn cần thiết, cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về những chính sách, nhận thức để các phong trào TĐKT phát huy hiệu quả cao trong từng đơn vị./.