Tin hoạt động

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phẩn Bia Sài gòn –Quảng Ngãi thông qua đấu giá

29/09/2015

Thực hiện Quyết định 166⁄QĐ-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 -2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Bia Sài gòn- Quảng Ngãi thông qua đấu giá.

Trước đó, Hội Đồng thành viên Tổng công ty đã ra Nghị quyết số 356 ngày 14/10/2014 phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư, giao Ban Điều hành xây dựng phương án và tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định.

Theo đó, tổng số vốn chào bán: 16.666.670.000 đồng (theo mệnh giá)

Mệnh giá:    10.000 đồng

Loại cổ phần bán đấu giá:      Cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm:         10.000 đồng/cổ phần

Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  -  16 Võ Văn Kiệt, Phường

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điều kiện tham dự đấu giá:  Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty  Cp Bia Sài Gòn  –  Quãng Ngãi do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam  – Công ty TNHH Một thành viên do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Công  ty CP Bia Sài Gòn – Quãng Ngãi do Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên do Sở Giao  dịch  Chứng  khoán  TP.Hồ  Chí  Minh  ban  hành  tại  các  website: 

www.hsx.vn

www.vinataba.com.vn

Các văn bản liên quan:

20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BCTC QUY 1.2015.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BCTC QUY 2.2015.doc
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - CV CHAP THUAN UBCKNN.jpg
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - MAU DON.docx
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - GIAY CHUNGNHAN DKKD CUA SABECO QUANGNGAI.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - GIAY CHUNGNHAN DKKD CUA VINATABA.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - NGHIQUYET THOAIVON VINATABA TAI SABECO QUANGNGAI.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - SO CHUNG NHAN SO CODONG CUA VINATABA.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - DIEULE SABECO QUANGNGAI.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BAN CBTT final.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BC THOAI VON.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BCTC NAM 2013.pdf
20150925_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - BCTC NAM 2014.pdf
20150928_20150925 - QUYCHE DAUGIA - CTY CP BIA SAGON QUANGNGAI.pdf
20150928_20150925 - CTY SABECO QUANGNGAI - TBAO BAN DAUGIA.pdf