Tin hoạt động

Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”

09/10/2015

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, từ tháng 6⁄201, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã triển khai tích cực Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ. Đến nay 24⁄24 cấp ủy trực thuộc đều đã quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện tới toàn thể các đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 147-KH/ĐUTCT ngày 09/6/2015 về việc Tổ chức Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước"; Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước" theo Quyết định số 45-QĐ/ĐUTCT ngày 03/7/2015;  Thành lập Hội đồng bình chọn tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước" theo Quyết định số 46-QĐ/ĐUTCT ngày 03/7/2015; Ban hành Quy định số 22-QĐ/ĐUTCT ngày 29/9/2015 về việc bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước".

Trong thời gian tới đây, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiến hành bình chọn, tổ chức trao giải thưởng Cuộc vận động và tôn vinh, tuyên dương các hiến kế có giá trị tại Tổng công ty, lựa chọn những hiến kế xuất sắc gửi tham dự tại Đảng ủy Khối DNTW.

Kế hoạch số 147-KH/ĐUTCT ngày 09/6/2015

Quyết định số 45-QĐ/ĐUTCT ngày 03/7/2015

Quyết định số 46-QĐ/ĐUTCT ngày 03/7/2015

Quy định số 22-QĐ/ĐUTCT ngày 29/9/2015 về việc bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước".

Xem chi tiết các Quyết định tại đây