Tin hoạt động

Vinataba: Tái cơ cấu hiệu quả các công ty thuốc lá điếu

27/03/2017

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Tổng kết đánh giá thực hiện Đề án tái cơ cấu các công ty thuốc lá điếu. Hội nghị nhằm đánh giá lại những kết quả bước đầu đã đạt được, nhìn nhận những điểm còn tồn tại, hạn chế để có định hướng, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV TCT, Đ/c Trần Sơn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐTV - TGĐ TCT, các đ/c là thành viên HĐTV, Ban TGĐ, Kiểm soát viên Bộ Công Thương tại TCT, đại diện các Ban Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Đại diện các phòng ban Tổng công ty; Các đ/c trong HĐTV, Ban GĐ, Trưởng ban KS, Kế toán trưởng và Đại diện các Phòng ban có liên quan của Công ty mẹ Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn; Các đồng chí Chủ tịch, Ban GĐ, Kế toán trưởng các Công ty con trong các Nhóm Công ty mẹ - công ty Thuốc lá Sài Gòn và Thăng Long; Giám đốc Công ty Thương mại Thuốc lá, Công ty Thương mại miền Nam và Công ty XNK Thuốc lá.

Tại Hội nghị, đ/c Nghiêm Xuân Toàn, Trưởng phòng TCNS Tổng công ty đã trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án tái cơ cấu các công ty thuốc lá điếu. Theo đó, thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu, tổ chức, sắp xếp lại các công ty thuốc lá điếu theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con. Cụ thể chuyển các công ty Thuốc lá: Thanh Hóa, Bắc Sơn, Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long; các công ty Thuốc lá: An Giang, Đồng Tháp, Cửu Long, Bến Tre, An Giang về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Tổng công ty đã thống nhất các đơn vị có cùng đặc điểm, tính chất trong SXKD, phù hợp về điều kiện địa lý, phân cấp và phân quyền mạnh mẽ cho 02 công ty mẹ, cơ cấu lại mô hình tổ chức quản lý, thống nhất hệ thống quản trị trong Tổ hợp Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty đã quyết liệt, có các chỉ đạo định hướng phát triển dài hạn và đề ra các giải pháp thực hiện trong lĩnh vực Nguyên liệu, Thị trường và Phát triển Sản phẩm mới, Xuất nhập khẩu; thực hiện quản lý, chỉ đạo triển khai KH SXKD của từng Nhóm Công ty; đã xây dựng hệ thống phân phối chung thúc đẩy sự hợp tác, cùng đồng lòng chia sẻ đầu tư của các công ty Thuốc lá điếu, từng bước củng cố, nâng cao thị phần trong nước của TCT.

Sau tái cơ cấu, Công ty mẹ Thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long đã phát huy vai trò Công ty mẹ, triển khai tái cơ cấu đồng bộ trên nhiều mặt như thị trường tiêu thụ, cơ cấu sản phẩm, phối chế & nâng cấp sản phẩm, đào tạo, tổ chức sắp xếp đội ngũ thị trường,… đã hỗ trợ tích cực các công ty con hoàn thành kế hoạch đề ra, thực hiện gia công, tận dụng được năng lực MMTB tại các công ty con, trong khi tiết kiệm chi phí, giảm áp lực về sản xuất cho công ty mẹ.

Kết quả bước đầu công tác tái cơ cấu về cơ bản đã giảm mạnh tiến tới xóa bỏ cạnh tranh nội bộ, hướng cạnh tranh ra bên ngoài, nâng cao sức cạnh tranh chung của toàn Tổ hợp. Tái cơ cấu cũng giúp tạo cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư giữa Công ty mẹ và các Công ty con, các Công ty mẹ có điều kiện đầu tư, bổ sung, thay thế và điều chuyển năng lực thiết bị trong Nhóm công ty mẹ - Công ty con. Hỗ trợ về đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, nhân lực có trình độ, chuyên môn.

Các Nhóm Công ty, sau khi thực hiện tái cơ cấu, đều có kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng đáng kể. Các chỉ tiêu SXKD chính đều tăng so với thời điểm trước khi thực hiện tái cơ cấu, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận. Năng suất lao động, thu nhập của CBCNV tăng, đời sống, việc làm ổn định.

Cụ thể:

Nhóm Công ty Thuốc lá Thăng Long, các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng sau khi thực hiện tái cơ cấu. Sản lượng tiêu thụ tăng 5,73%, doanh thu tăng 9,63%, lợi nhuận trước thuế tăng 3,49%, nộp ngân sách tăng 16,12%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,64%, thu nhập bình quân tăng 6,11%. Vốn chủ sở hữu của cả Nhóm vào thời điểm chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ con 1.244.628.415.057 đồng, đến thời điểm 31/12/2016 vốn chủ sở hữu ước đạt 1.546.515.050.000 đồng. Đa phần các công ty đều có cơ cấu nợ - vốn tương đối phù hợp, an toàn trong kinh doanh, đảm bảo tính thanh khoản, tạo được niềm tin cho các chủ nợ. Các công ty đều có hệ số thanh toán ngắn hạn > 1 lần.

Đối với Nhóm Công ty Thuốc lá Sài Gòn, sau khi thực hiện tái cơ cấu các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng, trong đó sản lượng tiêu thụ tăng 4,21%, doanh thu tăng 9,46%, lợi nhuận trước thuế tăng 61,47%, nộp ngân sách tăng 22,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,59%, thu nhập bình quân tăng 41,63%. Vốn chủ sở hữu của cả Nhóm vào thời điểm chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ con 2.428.319.984.232 đồng, đến thời điểm 31/12/2016 vốn chủ sở hữu ước đạt 3.185.146.609.744 đồng, chứng tỏ Nhóm công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được giao. Hệ số nợ giảm 13% trên VCSH và giảm 12% trên Tổng TS. Các chỉ số năm 2016 đều có sự tăng trưởng so với năm 2015 cho thấy nhóm công ty đang hoạt động hiệu quả, làm ăn có lãi tăng lên. Hệ số thanh toán và thanh toán nhanh tăng 21%-64%. Hệ số bảo toàn vốn tăng 1%.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận, ý kiến đóng góp của các đơn vị: Công ty Thuốc lá Sài gòn, Thăng long,  Thanh hóa, Đồng Tháp, nhằm bổ sung tình hình thực tế triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị và các đóng góp đề xuất các giải pháp tái cơ cấu tiếp sau.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Đ/c Trần Sơn Châu, TV HĐTV, TGĐ TCT trực tiếp giải đáp các kiến nghị của các đơn vị. Đối với kiến nghị về tiếp tục thường xuyên chỉ đạo sát sao các chủ trương đường lối liên quan đến công tác cổ phần hóa, Tổng công ty nhất trí  và cũng bổ sung thêm, đề nghị 2 Công ty mẹ Thăng Long và Sài Gòn theo sát và đẩy nhanh các nội dung liên quan trực tiếp đến cổ phần hóa như xác định giá trị doanh nghiệp, chính sách người lao động, tiến độ các dự án...  

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đ/c Vũ Văn Cường đánh giá cao những ý kiến, tham luận tại Hội nghị. Đ/c nhấn mạnh bên cạnh những kết quả tích cực, các công ty sau tái cơ cấu cũng còn một số việc chưa làm được, tồn tại, cần cải thiện trong thời gian tới như mặc dù cả nhóm công ty có sự tăng trưởng, các công ty mẹ có sự tăng trưởng mạnh, nhưng các công ty con tăng trưởng không đồng đều. Cạnh tranh nội bộ giảm nhưng cơ cấu sản phẩm nội tiêu của các đơn vị còn nhiều bất cập. Số lượng sản phẩm phổ thông, cấp thấp nhiều, sản lượng thấp, chất lượng thấp, không có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc rà soát, loại bỏ các sản phẩm không hiệu quả chưa được thực hiện thường xuyên, quyết liệt. Năng suất lao động của các công ty con còn thấp. Cơ cấu lao động thiên về lao động phổ thông, lao động có trình độ thấp;  thiếu đội ngũ cán bộ, lao động có trình độ cao về kỹ thuật, công nghệ và quản lý. Hệ thống quản trị, các quy chế, quy định chưa được hoàn thiện, còn thiếu và chậm xây dựng, ban hành.

Đ/c đề nghị cả 02 nhóm công ty nghiên cứu để có thể triển khai sớm trong thời gian tới; các đồng chí Lãnh đạo Tổng công ty, các phòng ban Tổng công ty tích cực hỗ trợ cho 02 nhóm công ty trong giai đoạn tiếp theo để công tác tái cơ cấu thực sự phát huy hiệu quả.