Tin hoạt động

Hội nghị Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

19/06/2017

Ngày 16⁄6⁄2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty. Chủ tịch HĐTV Vũ Văn Cường khẳng định, thành công vượt khó của Vinataba nhiều năm qua có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của từng doanh nghiệp thành viên mà cốt lõi là sự sáng tạo, nỗ lực cống hiến không ngừng của những người làm công tác quản lý phần vốn của Tổng Công ty.

Sáng tạo và nỗ lực không ngừng       

        Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, chứa đựng nhiều rủi ro, bất ổn, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện đáng kể, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi và đang trên đà tăng tưởng. Tuy nhiên, nền kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như nền kinh tế phát triển chưa thực sự bền vững, sự phục hồi trong các lĩnh vực chưa đồng đều. Bên cạnh đó, cục diện kinh tế chính trị trên thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

Đồng chí Trần Sơn Châu - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

       

        Ngành thuốc lá tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn còn phức tạp, các hoạt động tuyên truyền tác hại thuốc lá cũng tiếp tục được đẩy mạnh, dẫn tới tiêu thụ sản phẩm toàn ngành có xu hướng giảm.

        Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cấu trúc, đến nay đã hoàn tất hình thành Nhóm công ty Thuốc lá Thăng Long (gồm các công ty Thuốc lá Thăng Long, Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng) và Nhóm công ty Thuốc lá Sài Gòn (gồm các công ty Thuốc lá Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp, Cửu Long, Long An và Bến Tre). Tiếp tục tập trung thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty trong thời gian tới.
Ông Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch HĐTV Công ty Thuốc lá Thăng Long

        Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn thách thức, để thực hiện tốt các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch, Tổng công ty đã tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội để giữ vững ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm 2016, tổng doanh thu đạt 26.800 tỷ đồng, vượt 2 % so với kế hoạch, tăng 3 % so với năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch, tăng 8 % so với năm 2015; Nộp ngân sách đạt 9.700 tỷ đồng, vượt 5 % so với kế hoạch, tăng 12 % so với năm 2015; thị phần đạt trên 60% toàn Ngành (đến thời điểm hiện nay đã đạt 68% thị phần). Thu nhập bình quân đạt 11,7 triệu đồng / người / tháng, tăng trên 10% so với năm 2015, đời sống vật chất, tinh thần người lao động được chăm lo, bảo đảm.

        Để đạt được những thành công nói trên, bên cạnh sự chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ, của Bộ Công Thương, sự lãnh đạo, điều hành đúng hướng của TCT, không thể không nhắc đến sự đóng góp không nhỏ của từng doanh nghiệp thành viên mà cốt lõi là sự sáng tạo, nỗ lực cống hiến không ngừng của những người làm công tác quản lý phần vốn Tổng công ty. Các đồng chí đã tập trung lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể của Tổ hợp để đưa doanh nghiệp của mình hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016. Theo số liệu trong báo cáo, việc thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2016 như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của các khối công ty đều tăng so với kế hoạch và hầu hết đều vượt so với năm 2015. 

        Công tác quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp đã được tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tính đến 31/12/2016, Tổng công ty đang thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 29 doanh nghiệp là các công ty phụ thuộc, công ty con và công ty liên kết. Về chiều sâu thể hiện ở các quy chế, quy định không ngừng được hoàn thiện; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật và ngày càng hoàn thiện hơn; Công tác phối hợp, đề xuất các biện pháp kịp thời giải quyết những khó khăn của đơn vị.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Thành viên HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

        Theo báo cáo tại Hội nghị, Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại doanh nghiệp: Định hướng sản xuất kinh doanh đi theo đúng mục tiêu chung của Tổ hợp; Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát trong việc sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của công ty và mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Người đại diện luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các giải pháp trong việc điều hành hoạt động của đơn vị; luôn có sự phối hợp giữa các đơn vị với đội ngũ kiểm soát viên Bộ Công Thương, kiểm soát viên nội bộ của Tổng công ty trong việc kiểm tra, giám sát theo quy định. Vai trò điều phối của Tổng công ty, thông qua người đại diện phần vốn góp giúp các đơn vị phối hợp, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh ngày càng được khẳng định.

        Bên cạnh đó, một số khó khăn còn tồn tại như: một số quy định của pháp luật xác định mối quan hệ giữa công ty mẹ - công ty con, giữa Tổng công ty với doanh nghiệp có phần vốn góp chi phối còn chưa cụ thể nên công tác chỉ đạo điều hành đối với các đơn vị còn một số hạn chế (đặc biệt là trong việc chỉ đạo điều hành công tác nguyên liệu thuốc lá, công tác thị trường thuốc lá điếu theo định hướng của Tổng công ty).

Giữ vững đà phát triển, thực hiện được Tầm nhìn và Sứ mệnh

        Mặc dù tình hình SXKD của Tổng công ty năm 2017 và các năm tiếp theo vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty tin tưởng rằng, với sự đoàn kết nhất trí của Lãnh đạo, CBCNV trong toàn Tổ hợp, sự đóng góp tích cực với trách nhiệm cao của các cán bộ làm công tác quản lý phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên, Tổ hợp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhất định sẽ giữ vững đà phát triển, thực hiện được Tầm nhìn và Sứ mệnh trong Chiến lược phát triển Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là: “Tổng công ty Thuốc lá Việt nam là Tổ chức kinh tế mạnh, giữ vị trí hàng đầu trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam và xuất khẩu”.

Đồng chí Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

        Để công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và quản lý vốn, tài sản trong thời gian tới của Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đạt kết quả tốt hơn, Chủ tịch HĐTV Vũ Văn Cường đề nghị:

        Đối với các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty: Khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế đánh giá người quản lý, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên theo các quy định mới của pháp luật và phù hợp với yêu cầu quản lý của TCT...

        Đối với Người quản lý, người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên: Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến TCT theo quy định; Chủ động phối hợp với HĐTV, HĐQT, Ban điều hành tại doanh nghiệp khẩn trương rà soát, sửa đổi, xây dựng hệ thống quy chế, quy định phục vụ thiết thực cho công tác quản trị doanh nghiệp; Tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ của NQL, NĐDPV trong công tác kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng định hướng chiến lược chung của Tổ hợp Tổng công ty, hiệu quả và năng động; Quản lý chặt chẽ vốn và tài sản của Tổng công ty tại doanh nghiệp, đặc biệt là đối với hàng hóa và nguyên liệu tồn kho, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của TCT về định mức tồn kho nguyên liệu, đảm bảo vòng quay vốn hợp lý để đạt được hiệu quả SXKD tốt hơn; Tích cực tham gia công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, bảo đảm doanh nghiệp luôn hoàn thành kế hoạch được giao và đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho Tổng công ty.