Tin hoạt động

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức

09/09/2011

Thực hiện Quy định số 196 – QĐ⁄TW ngày 24⁄11⁄2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Công văn số 1092 - CV⁄BTCTW ngày 19⁄8⁄2011 về việc chuyển giao tổ chức đảng, trong các ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2011, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Đảng ủy Khối D

Các tổ chức đảng được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp nhận trong đợt này gồm Chi bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang (100 vốn nhà nước, gồm 26 đảng viên), Chi bộ Công ty TNHH Vinataba – Philip Morris ( 51% vốn nhà nước, gồm 24 đảng viên), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre (100 vốn nhà nước, gồm 44 đảng viên). Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phối hợp và ký nhận bàn giao Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Thuốc lá Bến Tre về sinh hoạt trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Tham dự chỉ đạo, chứng kiến buổi Lễ bàn giao Chi bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang có các đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư tỉnh ủy An Giang và một số đồng chí cán bộ lãnh đạo của Vụ Tổ chức - Điều Lệ Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh An Giang.

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy địa phương, cũng trong thời gian này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Long An và Thành phố Cần Thơ tổ chức ký Quy chế phối hợp lãnh đạo theo Quyết định 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Như vậy, tính từ khi Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được lập theo Quyết định số 239- QĐ/ĐUK, ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ­­­­ương với 09 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 594 đảng viên thì đến nay toàn Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã có 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.322 đảng viên trong số 24 đơn vị thành viên và 14.000 công nhân viên chức lao động.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Nghị Quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đi đôi với công tác kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể để tiếp tục xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2011./.