Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 2 - Năm 2009

04/02/2009

Bản tin có các nội dung chính sau: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam triển khai thực hiện 05 nhóm giải pháp của Chính phủ; Một số hình ảnh của Lãnh đạo Tcty làm việc tại các địa phương; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nâng cao vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước; TCT Thuốc lá VN thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về triển khai công tác giúp đỡ các huyện nghèo...

Xin mời Click tại đây để theo dõi bản tin chi tiết.