Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 6 - Năm 2010

03/02/2010

Bản tin có những nội dung chính như sau: VIỆT NAM: KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN; THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03⁄NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VINATABA HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 10% TRONG NĂM 2010; HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2010-2015...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.