Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 7 - Năm 2010

02/03/2010

Bản tin có những nội dung chính sau: Hành trình về nguồn; Động lực phát triển bền vững của Vinataba; Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.