Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 9 - Năm 2011

08/01/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng một Tập đoàn kinh tế mạnh; Tăng cường sử dụng nguyên liệu nội địa, giữ vững thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, tích cực tham gia công tác xã hội; Những cột mốc đáng nhớ trong chặng đường 26 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam ...

 

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.