Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 11 - Năm 2011

08/06/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Đẩy mạnh chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn liền với thực hiện Nghị quyết 11⁄NQ-CP của Chính phủ; Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vinataba; Việt Nam: Hút thuốc lá phải đóng phí???

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.