Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 12 - Năm 2011

03/08/2011

Bản tin có những nội dung chính sau: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: tăng sức mạnh cho quả đấm thép; Nghiên cứu phát triển sản phẩm - cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp; Nguồn hình thành Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá ....

Xin mời Click Tại đây  để xem chi tiết bản tin.