Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 13 - Năm 2012

15/02/2012

Trong bản tin có các nội dung sau: 3. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tái cấu trúc - Sắp xếp doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả hơn và tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế; Một số khái niệm về tái cấu trúc; Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu thực hiện tiết giảm chi phí theo Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 03⁄01⁄2012 của Chính phủ; “Ba mục tiêu - Hai giải pháp ...

 Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.