Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 16 - Năm 2012

09/05/2012

Bản tin có những nội dung chính sau đây: Đoàn kết, nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện nghiêm túc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 khóa XI; Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.