Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 17 - Năm 2012

13/02/2013

Bản tin có những nội dung chính như sau: Đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2013 và những năm tiếp theo; Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo đơn vị; Lãnh đạo Bộ Công Thương và các vụ chức năng làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.