Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 18 - Năm 2013

04/06/2013

Bản tin có những nội dung chính sau: Về nguồn 2013: Tây Nguyên bản hùng ca; Tổng công ty thuốc lá Việt Nam: Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2013; Phát triển vùng nguyên liệu góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ...

Xin mời Click Tại đây để xem chi tiết bản tin.