Bản tin Vinataba

Bản tin Vinataba - Số 26 - Năm 2015

15/09/2015

Trong Bản tin có các nội dung chính như sau: Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Khẳng định vai tro hạt nhân lãnh đạo,xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phát triển doanh nghiệp hiệu quả, hiện đại và bền vững! ; Giới thiệu kết quả Đại hội 24 tổ chức Đảng cơ sở

Xem chi tiết Bản tin tại đây.