Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt nam lần thứ nhất

06/08/2009

Ngày 6⁄8⁄2009, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Thuốc lá Việt nam đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009-2013 tại Hộ trường công ty Thuốc lá Thăng long. Đến dự với Đại hội có Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty TLVN. Hơn 150 đại biểu là các đoàn viên ưu tú từ các cơ sở Đoàn trực thuộc đã về tham dự Đại hội.

Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) được thành lập cuối năm 2008 trên cơ sở tiếp nhận các cơ sở Đoàn có tổ chức Đảng trực thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt nam.

 Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường Vụ Đảng ủy, Hội Đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, tổ chức công đoàn, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, … với tinh thần khắc phục khó khăn của một tổ chức mới, Ban chấp hành lâm thời Đoàn Tổng công ty đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, nâng cấp và kiện toàn tổ chức cơ sở Đoàn, kịp thời triển khai nhiều hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Đến nay, Đoàn Thanh niên Tổng công ty với tổng số hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 10 tổ chức Đoàn trực thuộc.

  Với sự nỗ lực phấn đấu và rèn luyện của từng cán bộ và đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng công ty đã bám sát các chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương; kịp thời xây dựng và triển khai các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng thể hiện rõ tính xung kích của tuổi trẻ trong công tác chuyên môn và công tác xã hội, góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty.

 Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng công ty luôn coi đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác sản xuất kinh doanh; luôn đặt doàn viên thanh niên ở vị trí trung tâm của chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo phát triển đoàn viên thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự phát triển đồng bộ, bền vững của Tổng công ty.

 Thực hiện mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn; gắn kết hoạt động Đoàn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doan nghiệp theo hướng có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng đạo đức cách mạng; bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và văn hóa cho thanh niên; …; đoàn kết tập hợp thanh niên góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, luôn tâm huyết gắn bó xây dựng Tổng công ty trở thành Tập đoàn Công nghiệp thực phẩm Việt nam vững mạnh, Đoàn TNCS Tổng công ty đã đưa ra phương hướng và phong trào thanh niên Tổng công ty nhiệm kỳ 2009-2013:

-         Đẩy mạnh và làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tự hào dân tộc và năng lực hội nhập; khơi dậy trong đoàn viên thanh niên truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc; tạo ra cho lớp thanh niên có hoài bão, ước mơ lớn trong lập nghiệp để từ đó mỗi đoàn viên thanh niên có ý thức độc lập, tự chủ, có tinh thần khác phục khó khăn, xung phong tình nguyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

-         Xung kích, sáng tạo đồng hành cùng thanh niên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thuốc lá Việt nam thông qua các phong trào thi đua, đăng ký đảm nhanạ và triển khai các công trình, phần việc thanh niên về công tác chuyên môn và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

-         Nâng cao năng lực tổ chức cơ sỏ Đoàn tại các đơn vị, gắn kết chặt chẽ đoàn viên với Tổ chức Đoàn nhằm xây dựng Đoàn Thanh niên TCT vững mạnh

-         ….

 Với Khẩu hiệu hành động: “ TUỔI TRẺ VINATABA ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO TÌNH NGUYỆN, XUNG KÍCH VÌ SỰ HỘI NHẬP KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC, CHUNG TAY XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”.