Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

05/12/2019

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 2⁄12 và 4⁄12⁄2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai và hướng dẫn các văn bản của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TCT về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị được tổ chức cho trên 150 đồng chí (gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Hội đồng thành viên, Ban TGĐ, Kế toán trưởng, kiểm soát viên TCT, các đồng chí là Trưởng, phó các ban Tổng công ty; Chủ tịch , phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, phó bí thư đoàn Tn TCT; Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy TCT; Ban thường vụ Đảng ủy (đối với các đảng bộ có ban thường vụ); thường trực đảng ủy (đối với các đảng bộ không có ban thường vụ); chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy TCT; Chủ tịch HĐTV; Chủ tịch HĐQT; Chủ tịch công ty; Giám đốc các đơn vị phụ thuộc TCT; Các cơ quan, cán bộ thực hiện chức năng tổ chức, kiểm tra, văn phòng của cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đ/c Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty, đ/c Đặng Xuân Phương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

Các nội dung chủ yếu được quán triệt, triển khai tại Hội nghị gồm các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy TCT về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 do các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban tham mưu công tác Đại hội Đảng của Đảng ủy Tổng công ty là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt, cụ thể là:

- Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

- Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

- Quy định số 282-QĐ/ĐUTCT ngày 11/9/2019 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong Đảng bộ TCT;

- Các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp: Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, Kế hoạch số 1530-KH/ĐUTCT.

- Các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thẩm tra lý lịch chính trị để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp.

- Quy chế bầu cử trong Đảng; Hướng dẫn công tác tổ chức kiểm phiếu; xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và công tác khánh tiết, tổ chức đại hội; công tác tài chính Đảng và Hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên năm 2019.

Phát biểu khai mạc và quán triệt tại Hội nghị, đ/c Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; vể kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Thông qua Hội nghị, các đồng chí cán bộ, học viên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng tại đơn vị.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tin tưởng rằng qua Hội nghị quán triệt, triển khai, tập huấn nghiệp vụ công tác Đại hội Đảng, công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ sẽ đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.