Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2022: Dân chủ - Đổi mới - Thiết thực – Sáng tạo - Hiệu quả

07/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT⁄TW, ngày 30⁄5⁄2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong tháng 2⁄2020, 5⁄5 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các chi bộ đã khẩn trương tiến hành đại hội sau khi được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, tổ chức đại hội theo đúng quy định và điều lệ đảng, trong đó đi sâu vào thực hiện 04 nội dung bao gồm Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty. Bầu chi ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Nhìn chung, 5/5 chi bộ đã tổ chức đại hội tuân thủ theo đúng hướng dẫn của đảng ủy cơ quan Tổng công ty, trong đó việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên. Đặc biệt, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới tiến hành đúng quy định của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2022 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, cấp ủy khóa mới đảm bảo chất lượng, tính kế thừa và phát triển, số lượng và cơ cấu hợp lý là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Sau đại hội, 5/5 cấp ủy khóa mới đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quyết tâm tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, trong đó đặc biệt là công tác nhân sự, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

1. Chi bộ 1 gồm các Ban: Tổ chức nhân sự, Văn phòng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Ban Tổ chức Nhân sự được bầu làm Bí thư Chi bộ 1.

Cấp ủy Chi bộ 1 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

2. Chi bộ 2 gồm các Ban, bộ phận: Đầu tư, Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh, Văn phòng Đoàn TN Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Diệu Hương – Trưởng Ban Chiến lược và Kế hoạch kinh doanh được bầu làm Bí thư Chi bộ 2.

Cấp ủy Chi bộ 2 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

3. Chi bộ 3 gồm các Ban: Kỹ thuật, Thị trường, Nghiên cứu Phát triển. Đồng chí Nguyễn Việt Công – Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển được bầu làm Bí thư Chi bộ 3.

Cấp ủy Chi bộ 3 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

4. Chi bộ 4 gồm các Ban, bộ phận: Pháp chế, Tuyên giáo Đối ngoại, Trung tâm Đào tạo, Công đoàn TCT, Công ty TNHH MTV Nguyễn Du.

Cấp ủy Chi bộ 4 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

5. Chi bộ 5 gồm các Ban, bộ phận: Ban Tài chính Kế toán, Kiểm tra kiểm soát và Văn phòng Hội đồng thành viên. Đồng chí Nguyễn Nam Giang – Chánh Văn phòng Hội đồng thành viên được bầu làm Bí thư Chi bộ 5.

Cấp ủy Chi bộ 5 - Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam