10 Năm Đảng Bộ TCT Thuốc Lá Việt Nam

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM: DẤU ẤN 10 NĂM VÀ TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN

14/07/2017

Phần 2: TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN (Trích Báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2010 – 2015)

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2015-2020

------------------------

Dự báo tình hình

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty đánh giá hoạt động của Tổng công ty có những thuận lợi, đó là:

- Đối với Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt nam, việc luôn nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ to lớn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương và việc mô hình tổ chức đảng được thống nhất trong toàn Tổng công ty giúp cho việc gắn kết công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, phù hợp với mô hình quản lý trong Tổng công ty là thuận lợi cơ bản trong hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty.

- Định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp theo Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 và Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Chính phủ. Chính phủ ngày càng quan tâm đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, bảo vệ ngành sản xuất trong nước, tránh thất thu ngân sách Nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Khó khăn:

- Thực hiện công ước khung FCTC, Chính phủ tăng cường sử dụng biện pháp tăng giá và thuế để giảm tiêu dùng  thuốc lá, ngăn chặn ảnh hưởng thuốc lá thụ động (thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu được tăng lên 70% vào năm 2016 và 75% vào năm 2019); Phí đóng góp cho Quỹ PCTHTL tiếp tục lộ trình tăng lên 1,5% vào 1/5/2016 và 2% vào 01/5/2019; Lộ trình giảm nồng độ Tar và Nicotine ngày càng chặt chẽ.

- Các quy định của Luật PCTHTL đặc biệt là quy định về in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh ngày càng tác động đến hoạt động SXKD toàn ngành thuốc lá và tâm lý người tiêu dùng. Tiêu dùng sản phẩm thuốc lá có xu hướng giảm cả tại thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới.

-  Tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu ngày càng tinh vi, phức tạp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả các biện pháp thực hiện FCTC, đồng thời mang lại nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD của ngành thuốc lá nội địa.

Năm năm tới là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.

Trên cơ sở đánh giá đúng đắn, khách quan tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới. Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng công ty là bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, có tính khả thi cao, gắn kết với khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cụ thể như sau:

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

I. Phương hướng

“Phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, đoàn kết, sáng tạo, phát triển Tổng công ty theo hướng hiệu quả, hiện đại và bền vững”

II. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Thuốc lá Việt Nam, thúc đẩy ngành Thuốc lá Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; phấn đấu là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo.

III. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu giai đoạn 2015-2020

1.     Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Tốc độ tăng doanh thu bình quân 2,2%/năm.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 2,3%/năm.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: phấn đấu tăng trưởng bình quân 1%/năm.

- Kim ngạch Xuất khẩu tăng 2,5%/năm.

- Sản lượng thuốc điếu: giữ nguyên như hiện nay.

-  Sản lượng bánh kẹo tăng 1,6%/năm.

2. Chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị

- Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn ”trong sạch vững mạnh” trên 90%/năm, trong đó: 20% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được hơn 80 đảng viên mới/năm.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ hai; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu kế hoạch được đại hội biểu quyết thông qua.

I. Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động SXKD theo định hướng phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế

1. Xây dựng nền tảng vận hành tốt nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn tổ hợp công ty mẹ-công ty con TCT

Trên cơ sở triển khai thực hiện tái cấu trúc TCT theo Quyết định số 166 của Thủ tướng Chính phủ, TCT – công ty mẹ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên với các giải pháp định hướng sau:

 1.1. Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến và kiểm soát chuyên nghiệp bao gồm các công cụ kiểm soát tài chính và hệ thống thông tin quản lý tiên tiến thống nhất trong toàn TCT.

1.2. Củng cố và phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu tổ chức SXKD lĩnh vực thuốc lá và bánh kẹo thực phẩm theo định hướng tổ chức tập trung khâu phân phối, tiếp thị, tận dụng lợi thế về qui mô, lấy đó làm cơ sở để mở rộng thị phần, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

1.3. TCT thống nhất quản lý tài sản trí tuệ, thương hiệu, bí quyết công nghệ sản xuất đối với các nhãn hiệu sản phẩm chủ lực  của toàn tổ hợp:

1.4. Xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý chuyên nghiệp

- Chú trọng đào tạo, quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế thừa, tạo cơ hội cho lực lượng lao động, cán bộ trẻ phát huy năng lực.

2. Tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực SXKD thuốc lá

 2.1. Tiếp tục củng cố, mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm thuốc lá của TCT (bao gồm các sản phẩm thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thay thế) trên cơ sở từng bước đẩy lùi thuốc lá nhập lậu, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm đáp ứng như cầu tiêu dùng và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng  trong nước và gia tăng hiệu quả SXKD trong lĩnh vực thuốc lá:

- Từng bước kiểm soát cạnh tranh nội bộ trong lĩnh vực thuốc lá điếu thông qua việc tổ chức, sắp xếp hoạt động SXKD của khối thuốc điếu theo lộ trình tái cơ cấu.

- Tập trung phát triển sản phẩm thay thế thuốc lá nhập lậu để kịp thời tận dụng cơ hội, chiếm lĩnh thị phần của thuốc lá lậu. 

2.2. Phát huy lợi thế của nguồn cung cấp TCT trong chuỗi giá trị thuốc lá của Tổng công ty, tăng cường đầu tư trong lĩnh vực nguyên liệu và phụ liệu thuốc lá nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nguyên liệu, phụ liệu của TCT về mặt số lượng, chủng loại, chất lượng với giá cạnh tranh. Chú trọng phát triển nguyên liệu nội địa để chủ động sản xuất, góp phần thay thế nhập khẩu.

3. Thực hiện kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm

- Hạn chế cạnh tranh nội bộ trong lĩnh vực thực phẩm bánh kẹo thông qua liên kết thương hiệu phù hợp trong các hoạt động tiếp thị, phân phối.

- Nâng cao vị thế tại thị trường phía Bắc và đẩy mạnh phát triển thị trường tại khu vực phía Nam.

- Tăng cường kiểm soát và đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn trong lĩnh vực bánh kẹo, thực phẩm – lĩnh vực ngành nghề có liên quan của TCT.

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của TCT

- Xây dựng định hướng dài hạn trong công tác nghiên cứu phát triển trong toàn TCT trong giai đoạn tới.

- Tập trung triển khai hiệu quả Đề án Nghiên cứu Phát triển sản phẩm mới của TCT giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết chuyên đề số 200-NQ/ĐƯTCT ngày 11/10/2011 của Đảng uỷ Tổng công ty.

- Đẩy mạnh nghiên cứu giống thuốc lá có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh, đáp ứng yêu cầu phối chế sản phẩm thuốc lá điếu trung cao cấp nhằm tăng cường sử dụng nguyên liệu nội địa.

- Chú trọng nghiên cứu biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường, cải thiện và nâng cao năng lực quản lý môi trường;

5. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư trọng điểm trong các chương trình tổng thể đầu tư di dời, tạo điều kiện ổn định cơ sở vật chất cho hoạt động SXKD và phát triển bền vững

- Tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại phù hợp, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

6. Tiếp tục định hướng xuất nhập khẩu bền vững, tăng cường xuất khẩu các sản phẩm của TCT trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

- Tích cực nghiên cứu xu hướng tiêu dùng của thị trường xuất khẩu nhằm tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu phù hợp nhu cầu của từng thị trường và có hiệu quả xuất khẩu cao.

- Tăng cường xuất khẩu các sản phẩm của TCT và các công ty thành viên.

7. Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của TCT trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam

- Theo dõi, thực hiện các hướng dẫn, chỉ thị của các cơ quan quản lý nhằm nhận định đúng, kịp thời về diễn biến chính trị, kinh tế - xã hội và triển khai giải pháp SXKD phù hợp định hướng chung của Chính phủ.

- Chủ động phối hợp Ban chỉ đạo 389/TW thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về việc Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; phối hợp Cục quản lý thị trường tuyên truyền cảnh báo về vi phạm trong buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu. Đẩy mạnh phổ biến kết quả phân tích, đánh giá chất lượng và sự an toàn của sản phẩm thuốc lá điếu nhập lậu.

- Tích cực tham gia các hoạt động của ngành thuốc lá nhằm tạo môi trường SXKD bình đẳng, phát triển ổn định cho ngành.

8. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển sản xuất kinh doanh với tăng cường công tác quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác xóa đói, giảm nghèo, chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  cho người lao động, góp phần tăng khả năng đảm bảo an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chương trình giúp đỡ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh và thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho CBCNV và người lao động, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ động viên các nguồn lực ở các đơn vị để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của thế giới và khu vực về bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó với mọi bất trắc về thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của đơn vị.

II. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng toàn Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức của công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới hệ thống quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả và hiện đại.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ các cấp gắn liền với đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ với quá trình thực hiện tái cơ cấu của Tổng công ty, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Giải pháp

- Bảo đảm sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng ủy Tổng công ty đối với tổ chức đảng cơ sở tại các đơn vị thành viên, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

- Hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ, hội họp, sâu sát thực tế cơ sở, nói đi đôi với làm. Tiếp tục đổi mới phong cách, cách thức làm việc của các cơ quan lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của Đảng bộ Tổng công ty và các Đảng bộ cơ sở theo hướng thiết thực và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Xây dựng đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối chính sách của Đảng, tuân thủ pháp luật Nhà nước của cán bộ Đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế;

- Phát huy cao nhất sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ vì mục tiêu phát triển của Tổng công ty. 

Giải pháp

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả công tác tư tưởng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo quy định; Duy trì trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt Đảng việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí và suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục phát huy, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn trong mỗi cán bộ Đảng viên.

- Tăng cường công tác truyền thông nội bộ. Tiếp tục hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp TCT theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi Vinataba: Đó là Tính chuyên nghiệp, Sáng tạo, Trách nhiệm, Hợp tác và Luôn hướng tới Phát triển Bền Vững.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lôi cuốn hoạt động của cán bộ Đảng viên, người lao động tham gia. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.  

3. Thực hiện tốt công tác tổ chức, nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

- Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu TCCSĐ. Kiện toàn các tổ chức đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy,  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Giải pháp

- Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Tiếp tục thực hiện trong cấp ủy đảng và đảng viên về thực hiện nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa chế độ tự phê bình và phê bình vào nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ cơ sở

- Tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; bảo đảm chất lượng đảng viên theo yêu cầu của điều lệ Đảng.

- Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ;

- Chỉ đạo cơ sở chú trọng việc phân công cán bộ làm chuyên trách đảng, cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng theo điều kiện của đơn vị, đảm bảo tính ổn định, lâu dài và có hiệu quả.

4. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Giải pháp

- Tăng cường vai trò chủ động của Ủy ban kiểm tra các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên chứ không chỉ kiểm tra khi có vụ việc. 

- Tập trung giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về đạo đức, lối sống, về chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và thực hiện nghĩa vụ đảng viên, công dân nơi cư trú. Giám sát tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, của cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước;                            

- Kiện toàn tổ chức, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và các tổ chức chính trị trong Tổng công ty.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Giải pháp

- Đổi mới công tác dân vận trong toàn TCT phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước. Tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp.

- Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên vững mạnh, tạo điều kiện để công đoàn phát huy vai trò trung tâm trong việc tập hợp, tuyên truyền, rèn luyện công nhân, viên chức lao động, đoàn viên thanh niên.

- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể các cấp, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng các tiêu chí cụ thể trong việc thực hiện cuộc vận động; đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và phù hợp nhu cầu thị trường; kiểm tra, đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới.

***

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển bền vững” Đại hội kêu gọi: cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác, SXKD có hiệu quả, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần xây dựng, phát triển Tổng công ty bền vững./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM