Tin Đảng, Đoàn

Hội nghị Liên tịch giữa Đảng ủy, Hội Đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty

29/04/2014

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng ủy Tổng công ty cũng như tăng cường sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong Tổng công ty, ngày 29⁄4⁄2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015, đã tiến hành họp liên tịch giữa Đảng, Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty….. . Kết luận tại Hội nghị, Đ/c Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc tới đây cần quy định cụ thể chế độ đãi ngộ cán bộ làm công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty và các đơn vị đảm bảo quyền lợi hợp lý và đúng pháp luật; Quy định cụ thể thời gian, thành phần,… tổ chức Hội nghị liên tịch hàng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phối hợp đồng thời trên cơ sở Quy chế quan hệ công tác đã được ban hành, cần xây dựng Quy chế làm việc (theo quan hệ ngang),  có quy định cụ thể về nội dung, phương pháp, thời gian,… và có chế tài đảm bảo đúng pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.