Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện

07/07/2010

Trong những ngày này toàn thể Cán bộ Đảng viên, CNVC Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang thi đua tích cực lập nhiều thành tích để hướng về Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015. Nhân dịp này, Bản tin Vinataba xin giới thiệu đôi nét về vai trò Đảng bộ Tổng công ty- hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là đảng bộ mới được thành lập từ cuối tháng 8 năm 2007, hoạt động theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ. Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 16 tổ chức đảng cấp cơ sở hoạt động rộng khắp trên địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam, với tổng số 1.207 đảng viên. Trong 3 năm qua, nền kinh tế có nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của đảng viên, cán bộ công nhân viên và sự phối hợp chặt chẽ các tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng Công ty đã đạt được kết quả năm sau cao hơn năm trước, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo đời sống cho người lao động, chủ động trong việc giữ vững thị trường nội địa

Ngay từ khi thành lập, Đảng bộ Tổng công ty đã phải đối mặt với những khó khăn do tác động của cuôc khủng hoảng tài chính toàn cầu và lạm phát, suy giảm kinh tế ở trong nước và quốc tế, kéo theo sự biến động lớn về giá nguyên, phụ liệu, vật tư đầu vào đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty. Trước tình  hình đó, Đảng bộ Tổng công ty đã xác định rõ vai trò “Phát triển sản xuất - kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Vì vậy, Đảng bộ luôn nêu cao vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo, tập hợp và đoàn kết CBCNV trong toàn Tổng công ty, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng vào những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ, và coi đây là một trong những yếu tố quyết định để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ theo Đề án sắp xếp ngành Thuốc lá và Phương án sắp xếp của Tổng công ty giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Số lượng doanh nghiệp trong Tổng công ty đã được sắp xếp hợp lý và đi sâu vào chuyên ngành, phát huy được vai trò, ưu thế và phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế tại đơn vị. Chú trọng triển khai các chương trình đầu tư tổng thể, xây dựng các cơ sở sản xuất thuốc lá điếu hiện đại và đồng bộ với tầm cỡ khu vực và thế giới: Dự án tổng thể đầu tư và di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Thăng Long; xúc tiến các dự án đầu tư ra nước ngoài, xây dựng và phát triển thị trường quốc tế cho các sản phẩm mang thương hiệu của Tổng công ty.

Để bảo đảm cho hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con có hiệu quả, Đảng ủy Tổng công ty đã cùng với Chính quyền xây dựng và từng bước hoàn thiện bộ máy, cơ chế quản lý điều hành của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; ban hành hệ thống các quy trình, quy chế, chính sách nội bộ làm công cụ và cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành. Bên cạnh đó là việc phân cấp, ủy quyền tối đa và tăng cường quyền tự chủ cho các đơn vị thành viên, nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Đảng uỷ các cấp đi đôi với việc đề cao công tác kiểm tra, giám sát. Những nỗ lực này đã mang lại các kết quả đáng khích lệ: sự vận hành và phối hợp của cả hệ thống bộ máy từ Tổng công ty tới các đơn vị thành viên, các đơn vị liên doanh, liên kết được bảo đảm; người lao động yên tâm công tác, sức mạnh tập thể được phát huy và tăng cường.

Trong thời gian qua, Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giúp Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2007-2010, khẳng định vai trò và vị trí tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế (Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 24,9%, nộp ngân sách tăng 17,68%, lợi nhuận tăng 8%, thu nhập bình quân của CBCNV trong toàn Tổ hợp tăng 13%). Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm thuốc lá trung cao cấp, sản xuất các mác thuốc lá điếu có chất lượng góp phần đẩy lùi thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả. Xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Vinataba, đẩy mạnh hợp tác thương hiệu ở cả cấp toàn Tổ hợp và cấp công ty. Đầu tư trọng điểm vùng trồng nguyên liệu thuốc lá chất lượng cao thay thế một phần nguyên liệu nhập ngoại, phục vụ nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu. Đa dạng hóa sản phẩm và phát triển thêm một số dòng sản phẩm bánh kẹo mới, phát triển và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo có khả năng cạnh tranh cao và chiếm ưu thế thị trường. Chú trọng công tác xuất khẩu với kim ngạch năm 2009 đạt 150 triệu USD, mặt hàng xuất khẩu rất đa dạng từ thuốc lá nguyên liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá bao và đến các mặt hàng bánh kẹo, công nghệ phẩm và hàng nông sản. Triển khai có hiệu quả và đưa chương trình “Tam nông” của Nghị quyết TW 7 (khóa X) đi vào cuộc sống trong lĩnh vực phát triển nguyên liệu thuốc lá, tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 200.000 lao động nông nghiệp, góp phần cải thiện rõ rệt diện mạo kinh tế tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thực hiện nhiệm vụ chính trị kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng, Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo thực hiện giúp đỡ 02 huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) và Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, với tổng kinh phí hỗ trợ năm 2009 là 7,7 tỷ đồng.

        Công tác tư tưởng, chính trị được coi là khâu trọng tâm trong nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ, vì thế Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo cả hệ thống chính trị tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Hội nghị T.W Đảng lần thứ 6, khoá X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Nghị quyết triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Mặt khác, Đảng bộ còn chủ trương động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động sản xuất.  Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện tốt cơ chế quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện cho mỗi bên thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đó là thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy đã triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2007 -2011, gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ uy tín, thương hiệu của đơn vị và Tổng công ty. Tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp cơ sở và cấp Tổng công ty. Tham gia Hội thi do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, đạt 1 giải nhì và 1 giải ba. Đã cử 01 thí sinh tham gia Hội thi sơ khảo toàn quốc khu vực 3 tại Nha Trang. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Tổng công ty tham gia Hội thi Đội tuyên truyền viên trẻ về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với kết quả giải nhất toàn đoàn và đã vinh dự được Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 

Vững bước trên con đường hội nhập

 

Giai đoạn 2010 - 2015 là thời kỳ đặc biệt quan trọng đối với Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để thực hiện thắng lợi Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Thuốc lá đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Với tinh thần “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh toàn diện”, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty nỗ lực phấn đấu, nâng cao sức cạnh tranh của toàn Tổ hợp Tổng công ty, giữ vững và phát triển thị trường trong nước, đi đôi với việc mở rộng thị trường xuất khẩu. Xây dựng Tổng công ty trở thành Tổng công ty mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, có thương hiệu trong khu vực và trên thế giới;  lấy sản xuất kinh doanh thuốc lá làm then chốt và nền tảng, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống, đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư vốn. Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, từng bước nâng cao đời sống của người lao động gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về tăng khả năng đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: Doanh thu tăng 11%, nộp Ngân sách tăng 8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6%, thu nhập bình quân của CBCNV tăng 6%.

Để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập, nhằm duy trì truyền thống là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các cơ sở Đảng gắn liền với việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện“Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương” theo Quyết định số 197-QĐ/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty nhằm xây dựng nền tảng văn hóa và đạo đức xã hội, chỉnh đốn và xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đây là các nhân tố quyết định, đảm bảo cho Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Thuốc lá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.