Tin Đảng, Đoàn

Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015 – 2020

06/06/2015

Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần V (nhiệm kỳ 2015- 2020), đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần IV (nhiệm kỳ 2010- 2015); đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, tuy tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng bộ công ty có nhiều chuyển biến tích cực, tập thể đơn vị là một khối đoàn kết thống nhất tuyệt đối trung thành vào chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của Tổng công ty đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nghị quyết của đảng ủy công ty, nghị quyết cấp trên cũng như các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tổng công ty giao trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020, theo đó Công ty Thuốc lá An Giang sẽ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với việc xây dựng cơ sở Đảng, đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; phát triển sản xuất- kinh doanh theo hướng bền vững, có hiệu quả và bảo vệ môi trường; chăm lo đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phấn đấu Đảng bộ và 100% Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh …Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đề ra như: Sản lượng tiêu thụ tăng bình quân tăng trên 13,6%/năm; doanh thu tăng bình quân 15%/năm, đến năm 2020 đạt doanh thu trên 262 tỷ đồng; lợi nhuận tăng 5%/năm; đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt trên 9 triệu đồng/ người/tháng.

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Võ Văn Ngân – Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư Đảng ủy và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 5 đồng chí.