Tin Đảng, Đoàn

Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

16/10/2015

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT được bầu là đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đ⁄c Trần Sơn Châu-Phó Bí thư ĐU, Tổng giám đốc tái cử Ban chấp hành Đảng bộ Khối NK 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được diễn ra trong hai ngày 14-15/10/2015 tại Hà Nội. Đến dự có đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, UBKT Đảng ủy Khối và 296 đại biểu đại diện cho hơn 80 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối DNTW.

Các đại biểu đã đóng góp 57 ý kiến tâm huyết vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội. Ngoài ra, còn có 9 tham luận với nhiều nội dung phong phú, thiết thực trên các lĩnh vực: về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp, về công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với những quan điểm, nội dung trong Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; khẳng định các Dự thảo báo cáo Chính trị được Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, logic, bố cục hợp lý và chặt chẽ, nội dung có tính khái quát cao, có cơ sở lý luận và sát với điều kiện thực tiễn của đất nước.

Đối với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình tại Đại hội, nhiều ý kiến đánh giá: Báo cáo đã vận dụng các quan điểm, định hướng lớn của Đảng và bám sát chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị giao cho Đảng ủy Khối. Báo cáo có chất lượng, được chuẩn bị công phu, chu đáo, khái quát cao, chặt chẽ, rõ ràng, dễ liên hệ với cơ sở, nêu được tổng thể kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối. Đã phản ánh tương đối đầy đủ, đúng mức vai trò của các cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Khối (nhiệm kỳ 2010 - 2015), đánh giá đúng những thành tựu đạt được; chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Khối trong 5 năm qua (2010-2015), trên cơ sở đó Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện của Đảng bộ Khối trong 5 năm tới (2015-2020).

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh: Đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 5 năm phấn đấu tăng trên 10%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân 5 năm trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 5 năm từ 8 - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5 năm trên 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Khối ngân hàng: tổng tài sản tăng trên 10%/năm; tăng trưởng tín dụng từ 12% – 13%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng trên 5%/năm; tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại dưới 3%/năm. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 75% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp trên 5.000 đảng viên mới/năm.

Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội trong nhiệm kỳ 2015 -2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm, 4 nhiệm vụ then chốt và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Trong đó, 5 nhiệm vụ trung tâm về thực hiện nhiệm vụ chính trị là: (1). Tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng năng suất lao động gấp 2 lần năng suất lao động xã hội. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. (2). Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới. (3). Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ngành. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. (4). Đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tích cực bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. (5). Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý nhà nước để tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước.

4 nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng là: (1) Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và  công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội. (2) Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. (3) Hoàn thiện mô hình tổ chức, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp. (4) Nghiên cứu và đề xuất chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối và vốn nhà nước không chi phối.

1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa đó là: Xây dựng văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao với những nội dung chủ yếu trong các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội, đồng thời đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II và giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 46 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 27 đồng chí, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2010 - 2015 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ mới.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

1.

Đ/c Bùi Văn Cường

2.

Đ/c Nguyễn Quang Dương

3.

Đ/c Trần Hữu Bình

4.

Đ/c Phạm Tấn Công

5.

Đ/c Trần Thanh Khê

6.

Đ/c Đặng Hùng Minh

7.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga

8.

Đ/c Hoàng Giang

9.

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp

10.

Đ/c Phạm Viết Thanh

11.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm

12.

Đ/c Bùi Ngọc Bảo

13.

Đ/c Trần Ngọc Thuận

14.

Đ/c Nguyễn Quốc Khánh

15.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

16.

Đ/c Lê Minh Chuẩn

17.

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

18.

Đ/c Lê Nam Trà

19.

Đ/c Hồ Xuân Trường

20.

Đ/c Hoàng Quốc Lâm

21.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa

22.

Đ/c Trần Ngọc Thành

23.

Đ/c Lưu Vũ Hải

24.

Đ/c Lê Anh Sơn

25.

Đ/c Dương Quang Thành

26.

Đ/c Lê Tiến Trường

27.

Đ/c Dương Khánh Toàn

28.

Đ/c Phan Đức Tú

29.

Đ/c Trần Sơn Châu

30.

Đ/c Trịnh Ngọc Khánh

31.

Đ/c Vũ Anh Tuấn

32.

Đ/c Trần Mạnh Hùng

33.

Đ/c Dương Quyết Thắng

34.

Đ/c Nguyễn Quang Huy

35.

Đ/c Chu Đình Động

36.

Đ/c Lê Song Lai

37.

Đ/c Đào Đình Thi

38.

Đ/c Đinh Mạnh Thanh

39.

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu

40.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

41.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành

42.

Đ/c Trần Việt Thắng

43.

Đ/c Trịnh Ngọc Đức

44.

Đ/c Hoàng Quang Phòng

45.

Đ/c Đào Quang Trường

46.

Đ/c Phạm Anh Tuấn


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

1.

Đ/c Bùi Văn Cường

2.

Đ/c Nguyễn Quang Dương

3.

Đ/c Trần Hữu Bình

4.

Đ/c Phạm Tấn Công

5.

Đ/c Trần Thanh Khê

6.

Đ/c Đặng Hùng Minh

7.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga

8.

Đ/c Hoàng Giang

9.

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp

10.

Đ/c Phạm Viết Thanh

11.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm

12.

Đ/c Bùi Ngọc Bảo

13.

Đ/c Trần Ngọc Thuận

14.

Đ/c Nguyễn Quốc Khánh

15.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng