Thông tin các công ty thành viên

Quyết định v⁄v phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2016

24/08/2017

Quyết định v⁄v phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá năm 2016
/App_File/userfiles/files/20170612 214 Thực trạng QTDN VTL.pdf