Thực hiện an sinh xã hội là nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động và gia đình họ, cũng như của cộng đồng địa phương và của toàn xã hội nói chung. An sinh xã hội góp phần ổn định phát triển và tiến bộ xã hội, tạo một môi trường công bằng cho các tầng lớp dân cư, người nghèo, người lao động và các đối tượng gặp biến cố, rủi ro. 

Phát triển an sinh xã hội bền vững là vấn đề chiến lược, có vị trí quan trọng trong tổng thể hệ thống quản lý phát triển bền vững của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, là một trong những trụ cột phát triển trong giai đoạn mới.  Mặc dù Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp đặc thù, có sự hạn chế phát triển nhưng Vinataba vẫn thực hiện tốt những sứ mệnh quan trọng của mình, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần bình ổn tiêu dùng trong nước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng.

 

Với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội, năm 2023, bên cạnh những thành tựu nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vẫn tiếp tục bền bỉ đồng hành và chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đất nước. Tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của Vinataba được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên trong mọi hoạt động. Với mong muốn chia sẻ khó khăn, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn với người nghèo, người yếu thế trong xã hội, chỉ riêng năm 2023, Vinataba đã xây tặng 80 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước; Ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học sinh nghèo, các điểm trường khó khăn tại miền núi, vùng sâu vùng xa; hỗ trợ chương trình Xanh hóa Trường Sa, hỗ trợ cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới…..Tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng năm 2023 là 15 tỉ đồng.

Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam có hơn 20 đơn vị thành viên sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu, nguyên liệu thuốc lá, bao bì, phụ liệu thuốc lá, bánh kẹo… Những năm qua, các đơn vị thành viên trong Tổng công ty đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hàng năm, dành nhiều nguồn lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường như đầu tư, bảo trì, sửa chữa các hệ thống xử lý môi trường; giám sát, kiểm tra các điều kiện môi trường.

Từ đầu năm 2015, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã ban hành Quyết định số 379/QĐ -TLVN  về quy chế bảo vệ môi trường trên cơ sở Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Quy chế Bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Theo đó, toàn bộ các đơn vị sản xuất trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đều tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định trong quản lý môi trường như lập ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường. 100% các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện đầy đủ chương trình giám sát, quan trắc môi trường xung quanh 2l ần/năm và giám sát chất lượng các nguồn thải như nước thải, khí thải 4 lần/năm theo đúng cam kết trong báo cáo đánh giá ĐTM hoặc đề án môi trường đã được phê duyệt.

Định kỳ hàng năm, Tổng công ty tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị. Kết quả, các đơn vị thuộc Tổng công ty đều nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không có đơn vị nào vi phạm, nhiều đơn vị được cơ quan chức năng đánh giá cao về việc thực hiện tốt giải pháp, nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá xanh – bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.