Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hành động tự giác

Tin Đảng-Đoàn 25/03/2021

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2021.

Hội nghị có sự diện hiện của đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Hồ Lê Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba cùng toàn thể Đảng viên của Tổng công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết, quán triệt tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị với 6 nội dung lớn, toàn diện và sâu rộng, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc triển khai một cách chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty hoạt động theo mô hình tổ chức Đảng trong toàn TCT với 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (19 đảng bộ, 03 chi bộ cơ sở), 107 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 1.692 đảng viên.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam luôn xác định việc triển khai Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là công việc thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu
tại Hội nghị

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện và nghiêm túc Chỉ thị 05, có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc.

Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành, triển khai các Kế hoạch học tập Chỉ thị 05 theo các chuyên đề như: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch tổ chức thực hiện đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020;…

Đặc biệt, Đảng ủy Toàn Tổng công ty đã  triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy Tổng công ty phát triển bền vững, xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp.

Theo đồng chí Hồ Lê Nghĩa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động. Điều này nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty, nghị quyết của cấp ủy và các chuyên đề sinh hoạt đảng thường kỳ, gắn chặt với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề mang tính đột phá tạo chuyển biến rõ nét ở Công ty mẹ – Tổng công ty cũng như các công ty thành viên; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa Vinataba giàu truyền thống đoàn kết, thống nhất, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến đúng đắn về tư tưởng, nhận thức và hành động, để việc “học và làm theo Bác” trở thành công việc tự giác, thường xuyên.

Trong 5 năm vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh rất đặc thù của mình, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Kết quả “Học tập, làm theo Bác” của Vinataba được thể hiện rõ nét qua phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, tiết kiệm của tập thể, cá nhân, tiêu biểu như: Phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, với nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, từ 2016-2020, tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn Tổng Công ty là 665 sáng kiến, giá trị làm lợi 91,5 tỷ đồng;

Các đơn vị thi đua tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, quản lý chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tiêu hao nguyên liệu, phụ liệu, vật tư trong sản xuất, văn phòng phẩm, điện nước, ưu tiên sử dụng sản phẩm của các đơn vị trong Tổng công ty, trong ngành, trong nước nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, với tổng số tiền tiết kiệm trong toàn Tổng công ty là: 79,8 tỉ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, đa số tập thể cấp ủy, cấp ủy viên đã phát huy được vai trò trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công, ý thức tổ chức kỷ luật Đảng tốt, hoàn thành chức trách được giao; đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, không có tiêu cực, tham nhũng, vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được phát huy…

Hàng năm, trên 90% Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”, trong đó: 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt hơn 90%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được hơn 80 Đảng viên mới.

Đảng bộ Tổng công ty đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 05 năm liền (2015 – 2020). Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, có 5/6 chỉ tiêu tăng so với Nghị quyết, cụ thể: Chỉ tiêu Sản lượng: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2019 tăng 4,3%/năm.

Trong đó, Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2019 đạt 4,0%/năm, vượt 1,5 điểm % so với mục tiêu của Nghị quyết là 2,5%; Chỉ tiêu nộp ngân sách: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2019 đạt 6,5%/năm, vượt 4,2 điểm % so với mục tiêu của Nghị quyết là 2,3%/năm;

Chỉ tiêu lợi nhuận: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2019 đạt 4,4%/năm, vượt 3,4 điểm % so với mục tiêu của Nghị quyết là 1,0%/năm; Thu nhập bình của người lao động: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 – 2019 đạt 12%/năm.

Nhân dịp này, đã có 19 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

  • Tag:

Bài viết liên quan