Đảng bộ Vinataba: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)

Tin Đảng-Đoàn 06/12/2022

Ngày 5-6/12/2022, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 1.196.827 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết nối 842 điểm cầu ở Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối với gần 745.000 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị.

Kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Toàn Đảng bộ Vinataba có 33 điểm cầu tại các chi/đảng bộ trực thuộc với sự tham gia của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị với gần 1.500 cán bộ, đảng viên.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính có đồng chí Hồ Lê nghĩa – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Điểm cầu Cơ quan Tổng Công ty tại Hà Nội

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới là: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy Nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ quan điểm của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo; và những điểm cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai đã phân tích những hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng thời làm rõ quan điểm của Đảng, mục tiêu và 6 nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; có hướng dẫn, lộ trình để triển khai thực hiện, gắn chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ quan, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo; bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng cao; xây dựng được nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ và có khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ tiên tiến; các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao rõ rệt, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao. Nghị quyết cũng đã đưa ra tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ khẩn trương, nghiêm túc triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng. Việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII gắn với học tập, truyền đạt nội dung với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau hội nghị, công tác tuyên truyền Nghị quyết sẽ được tiếp tục triển khai thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời sơ/tổng kết trong các báo cáo quý, năm.

Hình ảnh một số điểm cầu tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng long
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn
Điểm cầu tại Đảng bộ Cơ quan Đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty VINATABA -PHILIP MORRIS
Điểm cầu tại Chi bộ Công ty cổ phần Cát Lợi
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Hải Phòng
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Cửu Long
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty cổ phần Hòa Việt
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thực phẩm miền Bắc
Điểm cầu tại Đảng bộ Công Thương mại miền Nam
Điểm cầu tại Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bến Tre
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Long An
Điểm cầu tại Chi bộ Công ty Thuốc lá Đồng Tháp
Điểm cầu tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn
  • Tag:

Bài viết liên quan