Hiệu quả từ việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tin Đảng-Đoàn 03/12/2022

Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo các quyền cơ bản của người lao động theo quy định của pháp luật. Tăng cường đối thoại kịp thời giải quyết những phát sinh về tư tưởng, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định, xây dựng tập thể đoàn kết tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Tổng công ty.

Để triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai nghiêm túc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tổ chức đối thoại định kỳ, trong công tác tiếp dân, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020 của Chính phủ, Hướng dẫn 41 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó có quy định cụ thể về tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở định kỳ lấy ý kiến của người lao động, đề xuất nội dung đối thoại với người lao động, phối hợp tổ chức đối thoại. Trong năm 2022 đã có 14 đơn vị tổ chức 19 cuộc đối thoại định kỳ, 4 đơn vị tổ chức 6 cuộc đối thoại theo vụ việc và theo yêu cầu của một bên. Nội dung đối thoại chủ yếu là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, về tình hình và giải pháp trong sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động… Thông qua các hội nghị đối thoại, lãnh đạo và Công đoàn các đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp trực tiếp của người lao động tham gia Hội nghị, kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị cũng như nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, khuyến khích người lao động tích cực tham gia ý kiến, cải tiến công việc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhân rộng mô hình dân vận khéo tại các Đảng bộ cơ sở

Hiệu quả từ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đó chính là việc các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty đã xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”. Minh chứng điển hình là Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn một trong những đơn vị đã được Đảng ủy Khối ghi nhận và khen thưởng mô hình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2022, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện Mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phát động các đợt thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh thực hiện gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022 Công ty đã có 105 sáng kiến được đăng ký và triển khai áp dụng, trong đó có 16 sáng kiến đã đem lại giá trị làm lợi hơn 13 tỷ đồng.

Mô hình “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và phát triển doanh nghiệp bền vững của Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long. Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, tạo được sự đồng thuận của CBCNV đối với những chủ trương lớn của Đảng bộ, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu được những kết quả tích cực như: Xây dựng được khối đoàn kết trong toàn Công ty; Người lao động tin tưởng, thống nhất, đồng lòng với những quyết sách của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty; Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giao; Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước. Mô hình “Dân vận khéo” thực hiện tuyên truyền, vận động, tập hợp được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị và đẩy mạnh thực hiện tốt công

tác dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Công ty Thuốc lá Hải Phòng đã thực sự phát huy hiệu quả khi thực hiện công khai những nội dung theo quy định tại các đơn vị phòng ban, phân xưởng sản xuất của Công ty gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Rà soát, xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế quản lý nội bộ bảo đảm thực hiện tốt nhất về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; Xây dựng mới Nội quy lao động, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế hội nghị người lao động, Quy chế đối thoại cho phù hợp với Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Xây dựng Quy tắc ứng xử của CBCNV Công ty; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong giai đoạn tới, đất nước ta đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tiếp tục thúc đẩy khoa học – công nghệ phát triển vượt bậc, trình độ dân trí ngày càng cao, các phương tiện thông tin tác động trực tiếp ngày càng đa dạng, đa chiều, đòi hỏi công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội càng cần được quan tâm chú trọng. Phát huy truyền thống hơn 92 năm công tác dân vận của Đảng, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để đưa công tác dân vận của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  • Tag:

Bài viết liên quan