Phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác dân vận, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD tại Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Tin Đảng-Đoàn 17/07/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, có chuyển biến tích cực, các địa phương dần chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”; tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Sự biến động chính trị giữa các nước lớn trên thế giới đã ảnh hưởng đến giá nguyên, vật liệu đầu vào, xăng dầu liên tục tăng, thị trường xuất khẩu vẫn rất rủi ro và không ổn định; tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt do sự gia tăng của thuốc lá nhập lậu. Công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá và các chính sách thắt chặt quản lý của Chính phủ cùng các cơ quan Nhà nước đã gia tăng áp lực lên chi phí sản xuất và công tác tiêu thụ thị trường của Công ty.

Ông Phạm Hoàng Điệp – Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Thuốc lá Sài Gòn phát biểu tham luận tại Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng của Vinataba 6 tháng đầu năm 2022

Trước những khó khăn, thách thức trên, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong công tác lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm Đảng ủy Công ty đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy TCT để lãnh đạo chính quyền, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể cùng chung sức vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng góp phần to lớn vào sự phát triển của Công ty.

Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với kết quả (ước tính): Lũy kế chỉ tiêu lợi nhuận đạt 55,2% so với kế hoạch và tăng 37,3% so cùng kỳ; sản lượng tiêu thụ nội tiêu đạt 47,8% so với kế hoạch, giữ vững ở mức 95,1% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 49% so với kế hoạch và tăng 4,9% so cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 53,2% sokế hoạch và tăng 12,7% so cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của người lao động là 37,627 triệu đồng/tháng, tăng 37,31% so với cùng kỳ năm 2021.

Với vai trò là tổ chức Đảng hoạt động trong doanh nghiệp Nhà nước, trong thời gian qua, Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo trong công tác dân vận và đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần khắc phục được tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ đã thay đổi tích cực về phương thức, phong cách làm việc, về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, về thái độ ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc; đồng thời, việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản, các quy định và các chính sách của Công ty ngày càng sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NLĐ. 

Nhận thức sâu sắc vai trò và vị trí của công tác dân vận trong thời kỳ mới, nhìn lại chặng đường đã qua, trong năm 2021 đối với Công ty Thuốc lá Sài Gòn đóng trên địa bàn TP. HCM đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ nhưng với những nỗ lực cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu và cùng quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, CB. CNVCLĐ, Công ty đã tổ chức thành công trong công cuộc phòng, chống dịch và duy trì sản xuất, giữ vững thị trường, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Vượt qua năm 2021, Đảng bộ Công ty đã khẳng định được sức mạnh, tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể CB. CNVCLĐ dưới sự lãnh đạo tập trung, nhất quán của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt, mạnh mẽ của HĐTV và BGĐ cùng công tác vận động, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết; đồng thời, củng cố niềm tin của CB. CNVCLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty.

Với phương châm “nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận cũng không có sức thuyết phục”, vì vậy Đảng ủy luôn xác định công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới, Đảng ủy Công ty đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; trong đó, có Tổ giúp việc công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tham mưu và đề xuất với Đảng ủy các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác dân vận một cách hiệu quả nhất.

Trong thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo về công tác dân vận của Đảng ủy Công ty đã đạt được những kết quả tích cực:

Đảng ủy Công ty luôn chú trọng và chỉ đạo chính quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ, lấy ý kiến góp ý, phản biện của NLĐ trước khi ban hành các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người quyền và lợi ích của NLĐ; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định trong nội Công ty, đơn vị. Thông qua công tác dân vận, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong quá trình lãnh đạo, luôn được Đảng ủy Công ty cùng cấp ủy các chi bộ quan tâm định hướng và kịp thời giải quyết. Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và định hướng của Công ty để người lao động tin tưởng và yên tâm công tác, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện.

Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thực hiện hoạt động giám sát, phản biện và làm tốt vai trò cầu nối giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của HĐTV – BGĐ và thực hiện nhiệm vụ của NLĐ đã tạo nên sự đồng thuận, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa NSDLĐ và NLĐ góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Các phong trào thi đua được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” được cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả như các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Hiệu ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo đư­ợc sự chuyển biến tích cực về rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Từ những kết quả đạt được, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới, đó là:

Thứ nhất, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ trong công tác dân vận và xem công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của từng chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, Trong công tác dân vận phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hoá phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của Công ty. Gắn nội dung công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng chi bộ, từng đơn vị.

Thứ ba, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, các tổ chức đoàn thể để làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện của tổ chức đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Thứ tư, Đẩy mạnh và gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ năm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tâm, có trách nhiệm, hết lòng vì công việc, lắng nghe, tôn trọng và giải quyết kịp thời những yêu cầu và nguyện vọng chính đáng, bức xúc của người lao động.

  • Tag:

Bài viết liên quan