Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Công tác xây dựng Đảng thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả

Tin Đảng-Đoàn 22/06/2023

Ngày 21/6, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo báo cáo sơ kết, nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 03 Nghị quyết công tác năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với Kế hoạch được giao như: Tổng doanh thu thực hiện ước đạt đạt 104.796 tỷ đồng, vượt 4,2% Kế hoạch giai đoạn 2020 – 2023; Nộp ngân sách ước thực hiện đạt 53.753 tỷ đồng, vượt 9,6% Kế hoạch giai đoạn 2020 – 2023 (riêng năm 2022  chỉ tiêu nộp ngân đạt mức cao nhất trong lịch sử gần 13.800 tỷ); Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện đạt 6.144 tỷ đồng, vượt 11,6% kế hoạch giai đoạn 2020 – 2023; Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 787 triệu USD, bằng 99,2% kế hoạch giai đoạn 2020 – 2023.

Đặc biệt, Tổng công ty hoạt động hiệu quả và đã bảo toàn và phát triển vốn: Vốn chủ sở hữu tăng bình quân 5,5%/năm; ROE bình quân đạt từ 14,6% đến 15,7%. Thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân xấp xỉ 8%/năm, công ăn việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được chăm lo, đảm bảo.

Đối với công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp luôn bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổng công ty đã rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và phương án sắp xếp lại Vinataba đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, phê duyệt ban hành theo quy định.

Tổng công ty đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang Công ty cổ phần. Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu nội bộ Công ty Thương mại Thuốc lá và Công ty Thương mại Miền Nam theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 02 Công ty.

Ông Hà Quang Hòa – Tổng Giám đốc Vinataba trình bày báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Nhìn lại hoạt động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2023 cho thấy, công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. BCH đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tổng công ty/đơn vị.

Thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Giai đoạn 2020 – 2022, Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối DNTW xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và 2021: đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Kết nạp được 239 đảng viên mới, bằng 130% so với kế hoạch nửa nhiệm kỳ, bằng gần 80% so Nghị quyết cả nhiệm kỳ. Kết quả đánh giá, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ trên 90%. Trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17%, vượt yêu cầu so với Nghị quyết đề ra.

Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có những phát biểu đánh giá cao tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chúc mừng Đảng bộ Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng Đảng đã nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt các quyền cơ sở triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy TCT đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, 4/5 chỉ tiêu tăng cao so với Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong cũng đề nghị, Đảng bộ Tổng công ty tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung giữ vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức công chức, cán bộ.

Phát huy tính chủ động sáng tạo của Ban Chấp hành ban thường vụ và Thường trực Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, cần quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinataba phát biểu đáp từ tại Hội nghị

Phát biểu tại phiên họp, ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên thay mặt Đảng ủy Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và cho biết: Dự kiến từ nay đến năm 2025, môi trường kinh doanh, chính sách, pháp luật dự báo sẽ có nhiều biến động khó lường, giá cả nguyên phụ liệu đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt… sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thuốc lá nói chung và Tổng công ty nói riêng. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí trong thời gian tới sẽ còn nhiều áp lực và thách thức, cần sự tập trung cao độ của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, quản lý và người lao động. Vì vậy, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã đề ra, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty nhiệm ky 2020-2025 đã đặt ra.

  • Tag:

Bài viết liên quan