Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa doanh nghiệp vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tin Đảng-Đoàn 25/12/2021

Xác định năm 2021 là một năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của cơ quan cấp trên và tình hình thực tiễn, từ đó đề ra các giải pháp linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác thông qua việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện.

Linh hoạt các giải pháp, hoàn thành mục tiêu kép:

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát Nghị quyết công tác năm 2021, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác: công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển; tái cơ cấu doanh nghiệp; hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng…

Ban hành 10 nghị quyết, 07 chương trình, 16 kế hoạch, 9 quyết định, 5 hướng dẫn, 63 báo cáo, 58 thông báo và nhiều văn bản chỉ đạo khác cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với HĐTV, Ban TGĐ Tổng công ty và các đảng ủy/chi ủy trực thuộc.

Các văn bản chỉ đạo chính quyền cùng cấp, Công đoàn, Đoàn Thanh niên TCT và cấp ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, kịp thời tuyên truyền, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh, kịp thời kiến nghị những đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và TCT.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai công tác Đảng năm 2022
tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Nhờ đó, năm 2021 dù là năm rất khó khăn, nhưng nhờ bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW,  từ đó kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc, Đảng bộ TCT đã kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng:

Công tác xây dựng Đảng:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, người lao động đã được Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở hết sức quan tâm do đó, tâm lý người lao động trong toàn Đảng bộ ổn định, yên tâm công tác.

Công tác cán bộ của TCT tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự thống nhất cao của lãnh đạo, quản lý các cấp ủy Đảng, đúng hướng, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị TCT; Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tập trung là Ban thường vụ Đảng ủy TCT theo quy chế phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy TCT; thực hiện theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, quy chế của TCT; đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, hồ sơ, thủ tục quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Ủy ban Quản lý nhà nước tại doanh nghiệp và Quy chế quy định của TCT. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của TCT và đơn vị. Cán bộ được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đáp ứng được tiêu chuẩn. Sau khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nhìn chung, cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc.                                                                  

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nghị quyết chuyên đề 09-NQ/ĐUTLVN ngày 09/3/2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, trên cơ sở đó, Đảng ủy đã xây dựng và tập huấn nghiệp vụ 83 quy trình công tác Đảng về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác kiểm tra- giám sát; tuyên giáo- dân vận, văn phòng để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác Đảng được thuận lợi, rõ ràng và đơn giản trong quá trình thực hiện.

Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát. Triển khai, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN đến các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty để nhận diện sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Đ/c Trần Thị Hoàng Mai – Phó bí thư thường trực Đảng ủy TCT báo cáo
tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ Tổng công ty đã quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “ phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh”,  Tổng công ty vẫn đảm bảo ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao: Tổng doanh thu đạt trên 24.000 tỷ đồng, vượt 8% KH, nộp ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch, thu nhập bình quân đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng tăng 4,1% CKNT.

Ngoài ra, Tổng công ty còn tích cực tham gia đóng góp Quỹ vắc – xin phòng chống Covid -19 của Chính phủ với số tiền trên 100 tỷ đồng; Ủng hộ 300 triệu đồng hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động, 10 tỷ đồng cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội: tiếp tục phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng, xây tặng 26 nhà tình nghĩa, 10 nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm lo Tết cho người nghèo và các hoạt động từ thiện khác.

Tích cực phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh

Xác định làm tốt công tác phòng chống và khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, chấp hành nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt trong các Khu công nghiệp. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành trên 20 văn bản, báo cáo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Đảng bộ.

Các cơ sở đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty triển khai đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị. Mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “3 cùng 4 tại chỗ”, “4 tại chỗ” đặc biệt phương thức “4 xanh” đã được các đơn vị áp dụng tương đối nhiều. Chưa kể, các đơn vị đã xây dựng phương án lao động phù hợp với cấp độ nguy cơ tại địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nỗ lực để có thể phục hồi được sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất;

Các đơn vị còn chủ động liên hệ với chính quyền địa phương tiêm vắc- xin phòng chống Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Tính đến 30/11/2021, toàn Tổng công ty đã có 7.084 cán bộ, CNV, người lao động được tiêm vắc – xin phòng chống Covid-19 mũi 1, đạt tỉ lệ 89,78%, Số người lao động được tiêm mũi 2 là 6.931, đạt tỉ lệ 87,84%.

Đ/c Nguyễn Chí Nhân – Ủy viên Ban TVĐU TCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCT phát biểu tham luận tại Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2022 của Tổng công ty

Nhiệm vụ mới cho năm 2022

Năm 2022 đánh dấu mốc son kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, toàn Đảng bộ Tổng công ty triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Đảng bộ, trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt đến từng đơn vị thành viên các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò dẫn đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội và toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành thuốc lá của Nhà nước; giữ vai trò chủ đạo, điều tiết của Nhà nước trong sản xuất thuốc lá.

Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững. Triển khai áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ – TCT phù hợp cơ chế quản lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao. Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty. Đảm bảo việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội, chủ động tham gia tích cực có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt và ổn định, việc làm, thu nhập cho người lao động.

  • Tag:

Bài viết liên quan