Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin Đảng-Đoàn 22/02/2022

Ngày 21/2/2022, Đảng uỷ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dưới hình thức trực tuyến cho gần 1.700 đồng chí cán bộ, đảng viên kết nối từ điểm cầu chính của Tổng công ty đến 126 điểm cầu của 22 đảng bộ/chi bộ trực thuộc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định mới này, qua sự truyền đạt của đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, phân tích và đi sâu, làm rõ những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, cụ thể là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày, 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt
tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã quán triệt các Kế hoạch của Đảng uỷ Khối, Kế hoạch của Đảng uỷ Tổng công ty thực hiện Kết luận 21 của Trung ương, gợi ý thảo luận dự thảo các Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bổ sung Kết luận 21 của Trung ương, định hướng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc diễn ra chương trình thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III bổ sung Kết luận 21 của Trung ương, nghiên cứu các nội dung đã được quán triệt để viết bài thu hoạch cá nhân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng trực thuộc, các đồng chí Bí thư Đảng ủy/Giám đốc các đơn vị xây dựng Chương trình hành động của tập thể/Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bổ sung Kết luận 21 của Trung ương.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn. Với truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Tổng công ty, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên Vinataba tin tưởng thực hiện tốt các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các Nghị quyết, Quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng đã đề ra.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:

Điểm cầu Công ty Thuốc lá Thăng Long
Điểm cầu Công ty Thuốc lá Bến Tre
Điểm cầu Công ty Thuốc lá Hải Phòng
  • Tag:

Bài viết liên quan