Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tin Đảng-Đoàn 12/08/2021

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 11-KH/ĐUTLVN, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, để đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết hoàn thành trong Quý II năm 2021 đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong 2 ngày 21-22/6/2021, Đảng ủy Tổng công ty Thuôc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến (online meeting) kết nối từ điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty tới điểm cầu của 22 cơ sở đảng trực thuộc nhằm quán triệt và triển khai toàn diện, rộng khắp tới đông đảo cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TCT; Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư phụ trách, Phó Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành 22 đảng bộ/chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCT; Các đ/c Trưởng, phó các phòng, ban Tổng công ty và tương đương; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí cán bộ thực hiện công tác Đảng của Đảng ủy Tổng công ty và đặc biệt là sự tham gia của gần 1.300 cán bộ đảng viên tại 115 điểm cầu được kết nối trực tuyến từ điểm cầu của Đảng bộ Tổng công ty tới các điểm cầu tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc, các phòng ban cơ quan Tổng công ty cũng như các phòng ban, phân xưởng sản xuất, các chi nhánh của các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Đ/c Hồ Lê nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13

Tại Hội nghị, đ/c Hồ Lê Nghĩa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam trực tiếp quán triệt hết sức sâu sắc và rõ nét tinh thần cũng như những nội dung trọng tâm đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua với 5 chuyên đề chính: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đ/c Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực/Thành viên HĐTV TCT trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty

Đ/c Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực/Thành viên HĐTV TCT trực tiếp quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn kinh tế – xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của Tổng công ty và các đảng bộ/chi bộ trực thuộc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Theo đó, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu:

(1) Hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(2) Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85%/năm.

(3) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm.

(4) Kết nạp bình quân 60 đảng viên/năm.

(5) Tăng trưởng doanh thu bình quân 1%/năm.

(6) Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm.

(7) Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm.

(8) Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm.

(9) Thu nhập bình quân tăng 2%/năm.

(10) Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Đ/c Trần Thị Hoàng Mai cũng nhấn mạnh: Sau Hội nghị học tập, quán triệt cấp Đảng bộ Tổng công ty, các đ/c Bí thư đảng ủy/chi ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các đảng bộ/chi bộ trực thuộc,chủ trì tiến hành tổ chức thảo luận, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị. Yêu cầu từng đ/c cán bộ, đảng viên viết thu hoạch đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị, của Tổng công ty trong thời gian tới.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quyết tâm hoàn thành tốt hệ thống các chỉ tiêu và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu cầu kết nối tới Hội nghị:

  • Tag:

Bài viết liên quan